نقش فساد اداری در عقب مانی جامعه

Posted on atپیشرفت یک جامعه تنها با وجود انسان های آگاه، دلسوز و صادق میسر است. جامعۀ که بتواند فرزندان خود را مزین به این صفات تربیت کند بدون شک پیشرفت خواهد کرد.


 


ما وقتی امروز کشورهای پیشرفته دنیا را مشاهده می کنیم این پیشرفت و ترقی برخواسته از آگاهی دلسوزی و صداقت انسان هایی است که در آن کشور زندگی کرده اند و زندگی می کنند.


دانش به تنهایی نمی تواند سبب پیشرفت یک جامعه گردد برای این که اگر صداقت و دلسوزی به جامعه وجود نداشته باشد دانش ابزار خطرناکی برای نابودی جوامع نیز به شمار خواهد رفت.


جامعه و کشور افغانستان وقتی می تواند به پیش رفت دست پیدا کنند که فرزندانی آگاه دلسوز و صادق را تربیت کند.


دلسوزی به جامعه راه هایی مختلف دارد گاهی آدم می تواند در گوشه خانه خود بنشیند و ناراحت و افسرده باشد از این که جامعه اش در فقر و بدبختی به سر می برد روشن است که این دلسوزی نمی تواند تغییری در جامعه ایجاد کند. ما وقتی می توانیم وضعیت کشور خود را تغییر دهیم که با دلسوزی و آگاهی وارد عمل شویم و در جهت تغییر در کشور کمر همت ببندیم.


 


 


یکی از مشکلاتی که امروز کشور ما با آن مواجه است مسأله فساد اداری است. فساد اداری سبب عقب مانی جامعه می گردد. ما برای آوردن تغییر در جامعه خود به یکی از ابزارهایی که نیاز داریم توانایی اقتصادی است دولت ما از نگاه اقتصادی باید خودکفا شود و روی پا خود بایستد و این مسأله بدون ریشه کن ساختن فساد اداری امکان پذیر نیست.برای این که اگر کسانی که آلوده به فساد هستند در دستگاه دولت وجود داشته باشند حاضراند برای به دست آوردن یک لک افغانی میلیون ها افغانی از سرمایه های ملی را به جیب شرکت های بزرگ و انسان های استفاده جو بریزند.


 


ما امروز در کشور خود در حال برداشتن قدم های بزرگی هستیم که یکی از آن ها استخراج معادن است. این معادن سرمایه های ملی ماست و اگر به صورت درست استخراج شود و دولت بتواند جلو فساد را در استخراج این معادن بگیرد آیندۀ درخشان را پیش رو خواهیم داشت.


به عنوان نمونه اگر کسانی که در این امر دخیل هستند انسان های آگاه دلسوز و صادق باشند می توانند برای کشور خود خدمت بسیار بزرگی انجام دهند آن ها باید بدانند این سرمایه های ملی سهم مردم افغانستان است و حتی نسل های آینده نیز در آن حق دارند و نباید چند تن به خاطر منافع شخصی خود سبب شوند که بیشترین فایده آن را دیگران ببرند.


کسانی که آلوده به فساد هستند نمی دانند که هر قدر هم از راه های نامشروع پول به دست بیاورند نمی توانند در جامعۀ فقیر و جنگ زده انسان های خوشبختی شوند. انسان ها به عنوان موجوداتی اجتماعی تنها وقتی خوشبخت اند که جامعه آن ها خوشبخت باشد. که در کشور شان جنگ وجود نداشته باشد و بتوانند با آرامش امنیت و رفاه در کنار یکدیگر زندگی کنند.


این جاست که اهمیت مبارزه با فساد به خوبی روشن می شود در واقع یک از مهم ترین کلیدهای موفقیت جواع بشری مبارزه با فساد است. که اگر همراه با دانش شود می تواند جامعه را از چاه هلاکت به آسمان خوشبختی و رفاه ببرد.


 


نویسنده: خان آقا  فیضیAbout the author

160