دیدارمی کنم

Posted on at


 

 

دیدارمی کنم ازاین شهر،ابرهای بی باران وهوای نهایت سردوبه جرم ماگنه گاران این دیاراست

بیایم باهم برعلاوه توبه وتضرع بربیچارگان ومستمندان است .لطف ومرحمت راگشاده تارحمت الهی برسرمایان سرازیرگردد

 

وازآن تمام حیوانات مستفیدگردندودرضمن دراین ماه باسعادت که بنام ماه میلادحضرت ختم الانبیااست

بتوانیم طاعت وعبادت شایان راانجام دهیم تادردنیاوآخرت رستگارگردیم ..

الهی بکن دعای ماراقبول وهمچون دعای حضرت موسی

.

به کوه برف ....به دشت باران ....به شهرآفتاب

 

 

 

 

 

آرزو"رحمانی "

 

 

 

 

 

 

 

 About the author

Arzoorahmany

Arzoo Rahmany is a twelfth class student in Mahjube Heravi high school.

Subscribe 0
160