اطفال پروانه های بهشت هستند

Posted on at


هرانسان حق دارداززمان تولدتاآخرعمرخویش آسایش وآرامش داشته باشدامامتأسفانه شاهدزندگی سخت وناگواری برای بسیاری ازانسانهابخصوص کودکان هستیم اطفالی که به فرموده رسول الله پروانه های بهشتند یعنی آنقدرلطیف ونرم هستندکه بایدتوجه عمیقی بالای آنهاصورت گیرد.امروزه کودکان زیادی رادرسطح شهرمی بینیم که درگرماوسرمای شدیدتابستان وزمستان کارهایی بالاترازتوانشان آنهم بخاطربدست آوردن مقدارکمی پول انجام می دهنداکثریت این کودکان ضعف اقتصادی خانواده هایشان را دلیل برانجام این کارهای سخت می دانندوقتی کودکان بابدن نحیف وظریفشان کارهای شاقه میکنندوازدرس وتعلیم،ازمحبت ونوازش خانواده،ازاستراحت وآسایش وازبازیهاوسرگرمیهای کودکانه خودبدورمیمانند دردوران جوانی وبزرگسالی با مشکلات جسمی وروحی وروانی زیادی مواجه میشوندچراکه اینگونه اطفال ازرشدکافی دردوران طفولیت شان بهره نبرده ودردهاونارسایی های زیادی رادرسنین بالا متحمل میشوند.ازنظراسلام کودکان حقوق زیادی بالای خانواده واجتماع دارند


حدود100میلیون کودک خیابانی درجهان وجوددارندوزندگی پرمشقتی راسپری میکنند،25میلیون کودک درکشورهای جهان سوم به کارمشغولند و10میلیون کودک درکشورهای درحال رشددرمقابل بیماریهاجان خودراازدست می دهنداینهاهمه به دلیل فقر،بیکاری،ناآگاهی وبیسوادی،جدایی والدین ازهم،فاصله طبقاتی درجامعه، بی عدالتی وتوزیع ناعادلانه ثروت وداشتن والدین معتاداست که باعث شده تاکودکان عزیزمان اینهمه ضربه دیده ومورد رنج وشکنجه درزندگی شان قرارگیرندونتوانندبه آرزوهای زیبای دل کوچک شان برسند.کودکان نیز دوست دارند بازی وتفریح کنند,درآغوش خانواده ای بامحبت ومهربان پرورش یابندودرس بخوانندومورد عزت واحترام قرارگیرندبه امیدآنروزی که کودکان معصوم وزیبایمان درخوشبختی کامل به سربرند


انشاءاللهAbout the author

nooriya

نوريه عرفانيان استاد درليسه عالي نسوان تجربوي

Subscribe 0
160