هيچ گاه از شكست نهراسيد

Posted on at


هيچ گاه از شكست نهراسيد

 

 

افراد وقتي موفق ميشوند كه از شكست نهراسند و دنبال يك حدف باشند،  به هر اندازه اي كه افراد عكس العمل  مخرب داشته باشد به همان اندازه به امكانات فكر مي كنند. اما انها تصور مي كنند كه اتفاق هاي كه در حال افتادن است ميتوانند كه به  فايد شان باشد. همچنان ان ها به اين عقيده هستند كه بين هر بدبختي و بد چانسي يك راه و دانه اي است، كه روزي به ثمر خواهد رسيد، ان دانه بسيار مفيد تمام ميشود. من مطمين هستم تمام افراد                      که به کارهاي بلندي دست ميزنند هتمن به نتايج بزرگي هم ميرسند و هميشه موفق خواهد بودند 

 

 

ايا دنبال موقيت ها، راه ها، فرصت ها هستيد و يا انها را به روي خود مصدود مي كيند؟ در عصر امروزي مردم زياد تر به دنبال جنبه هاي منفي بيشتر از مثبت ان توجه دارند.  براي دريافتن اين حالات بايد شناخت ان را دريابيم  تا اين مشكل رفع شود

.

 محدوديت به انسان ها و اعتقاد به ان انسان را محدود مي كند بزرگترين راه براي پيشرفت انسان ها و دوري از محدوديت ناديده گرفتن ان است و با تواناي هاي بيشتر دست به كار شوند   در فرهنگ ما كساني هستند كه تنها خود را مي بينند و به امكانات خود كه دارند دست ميزنند ان افراد هيچ وقت به فكر ما نيستند پس ما بايد دست به دست هم بدهيم و با شكست مبارزه كنيم  هميشه اين را به ياد داشته باشيم كه اگر ما به انجام كاري ايمان قوي داشته باشيم  پس بدون شك ما ميتوانيم با شكست مبارزه كنيم و از هيچ گونه شكست نهراسيم اما متاسفانه ما در فرهنگ امروزي خود اشخاصي را داريم كه از شكست ميترسند و قادر به كاري ديگري نمي شوند فكر ميكنند كه شكست خوردند واين باعث پيشرفت نكردن افراد مي شود

 

پس هميشه بايد كوشش كنيم كه از شكست نهراسیم             

 

نویسنده : انوش بارکزیAbout the author

anooshbarakzai

his name is Anoosh barakzai he is 23 years old. he was born in nimrooz Province. he Graduate from school in 2010 he is working in film annex.

Subscribe 0
160