خواستن توانستن است

Posted on at
انسان در زنده گی خود اگر بخواهد کاری را که به فکرش ناممکن بنظر می رسد را می تواند انجام دهد وقتی هدفی داریم و بخاطر آن تلاش می کنیم به این معنی است که می خواهیم خود را به قله های بلند برسانیم و می خواهیم یک انسان بلند رتبه و موفق در تمام عرصه های زنده گی خود باشیم .


خداوند(ج) در این پیرامون آیاتی را نیز فرموده است. چنانچه خداوند(ج) فرموده است: شما حرکت کنید تا من برکت کنم.اگر انسان اعتماد به نفس قوی داشته باشد و بخواهد تا به جای برسد و در آن راه تلاش و کوشش بورزد خداوند (ج) او را هیچ وقت تنها نمی ماند. یک انسان پر تلاش همیشه به فکر این است تا چطور به زنده گی خود را به درستی پیش ببرد .اگر انسان آغاز خوب داشته باشد می تواند انتهای خوب را نیز داشته باشد . بعضی انسان ها اگرچه آغاز شان خوب است اما انتهای خوب نمی توانند داشته باشد چون اقدام نکرده و به آینده خود توجه جدی نکرده است در این کار تلاش و کوشش ضرور است . رسیدن به قله های بلند به خواست و توان انسان مر تبط است . هیچ کاری نیست که انسان ها نتوانند انجام دهند بعضی انسان ها از خلاقیت های را که در وجود شان است بیخبر اند . و فکر می کنند که نمی توانند آنها را به نمایش بگذارند و به مردم نشان دهند اما این نشانه کم جرّاتی شان است که نمی توانند چیز های که در وجود شان است را به نمایش بگذارندکم جرّاتی بد ترین چیز در وجود ما انسانها است اما بعضی انسان ها این را به خود تلقین می کنند که آنها کم جرّات هستند کم جرّاتی انسان را به دنبال می کشاند و نمی گذارد انسان پیشرفت کند اگر ما اقدام کنیم کم جرّاتی چیزی نیست که ما را از کار که می خواهیم منع کند.


 


 About the author

160