با کودکان با لحن خوش صحبت نمایید

Posted on at


کودکان همچون شیشه یی نازک میمانند که با اندک حرف میشکنند ؛ هیچوفت با کودکان با خشونت رفتار نکنید حتی اگر اشتباهی هم از آنها سر زده باشد . همیشه اگر از آنها کار اشتباهی میبینید به ملایمت به آنها بفهمانید ، با خشونت کردن با کودکان به جای اینکه آنها تربیت درست شوند بیشتر به بی راهه کشیده شده و به همان چوب تر و زور عادت میکنند  ناسزا گفتن بر روان کودک بسیار زیاد تاثیر منفی میگذارد ؛ رفتار نادرست با کودکان عواقب وخیم در پی داشته و اکثر کودکان بخاطر همین رفتارهای نادرست از اجتماع دوری میکنند ، گوشه گیر و افسرده میشوند و این حالتشان به آیندهء و زندگی یی که پیش رو دارند نیز تاثیر بد میگذارد و باعث میشود تا در آینده اشخاص خشن و افسرده یی به بار آیندهمه میدانیم که کودکان شیرینی زندگی هستند ، کوشش کنیم با آنها به نرمی و ملایمت رفتار کنیم ،‌ آنها را درست تربیت نموده تا در آینده فردی مناسب در جامعه خود باشند ،‌ آنها را از هر نوع مشکلات دور نگهداریمخصوصاَ جنجال های خانوادگی که باعث سقوط استعداد و آرمانهایشان میگردد . کودکان نیاز به محیطی آرام و راحت دارند و اگر میخواهیم کودکان ما از هر لحاظ با صفات نیک بزرگ شوند باید بدانیم که آنها نیز حقوقی دارند که تنها ما میتوانیم اجرا نماییم
About the author

Omiddorani

I graduated from English institute

Subscribe 0
160