هم وجودم

Posted on at


 

نمی دانم این  بلاگ خودراازکدام جمله شروع کنم اماازهمی جاشروع میکنم .....

زن یک کلمه مقدس است زن یک جسم نازک است ......

این زن مادرتوست ...

این زن خواهرتوست ....

این زن خانم توست ....

بایدبه وجودزن احترام داشت ..

.زن می تواندبه تنهای خودهمه کارهارابکند....!اگرمردکارهای بیرون ازخانه راانجام می دهد زن هم کارهای داخل خانه راانجام می دهد....

زن هم می تواندکارهای بیرون راانجام می دهدهم کارهای داخل را...زن درپهلوی این همه کاری که انجام می دهدبازهم یک کاری سخت ترازهمه به دوش اوست ...اویک مادراست ...ازهم برایش طفل اومهم تراست برای کلان کردنش اوتمام کوشش خودرامی کنند....

تمام شب خودرابه پایش صبح می کنندتاطفل اوراحت خواب شود...این فداکاری یک مادراست ....آیایک مردمی توانداین کارراانجام دهد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

اگریک طفل به گریه شودیک مردنمی تواندآن بچه راچوپ کنندآخرش دلش به سر می آید....ولی یک مادراین قسم نیست ...حتاحاضرنیست که یک قطره اشک ازچشم های طفلش  بیآید....!

پس بایدبه وجورزن به خودزن احترام داشت نبایدبه چشم دیگربه زن نگاه کردیک زن ویک زن می تواندبایک دست گهواره راتکان دهدبادست دیگرجهان را....

زن نیمه ازپیکرجامعه راتشکیل می دهد.........

زن درجامعه امروزی درپهلوی یک مردکارمی کنند........دوش به دوش آن باتمام مشکلات که درادبازهم می تواندتمام مشکلات رایک طرف بگذاردوکارکنند......

زنان امروزدرتمام ابعادسیاسی،اجتماعی ،فرهنگی،درتمام ابعادکارمی کنند..

درزمان پیامبرزنان تجارت می کردند.....

آیابه نظرشمایک مردمی توانداین همه کاری که یک زن انجام می دهداین مردانجام بدهد؟؟؟؟؟

نه .....مردفقط یک کارراانجام می دهدآن هم خرچ وخوراک به فامیل خودآماده می کنند.

امازن این کارهای خودراتنهاخودش انجام می دهد......

افسوس می کنم که افرادجامعه ماکه به یک قسم دیگربه طرف زنان نگاه می کنند....!

درجامعه ماازوجودزن سواستفاده می کنند...!

چرا؟؟؟؟؟این زن چی گناهی کرده ؟؟؟؟؟؟؟؟

چرابایدهمیشه به سرزنان تجاوزشود،زن تحت فشارباشه ،؟؟؟؟؟؟؟؟

 

چرابایدبه سرزنان همیشه خواسته های خودرابه زورانجام بدهند؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
اززن به عنوان یک شی استفاده می شودبه سرزنان قیمت گذاشته می شود
چراکه هنوزهم جامعه مازن رانشناخته ......

 

چراکه هنوزآن حقی که زن داره باآن ندادند......

به امیداین که افراد جامعه ماروزی این درک رابکنندوبه وجودزن احترام بکنندوحق شان رابدهند......

به امیدچنان روزی خدایاخودت کمک کن..........

آرزو"رحمانی "

 

 About the author

Arzoorahmany

Arzoo Rahmany is a twelfth class student in Mahjube Heravi high school.

Subscribe 0
160