بازار گرم ستایل و مود

Posted on at


 


بازار گرم ستایل و مود


فرهنگ و تمدن زمان ما


خواست وضرورت نسل جوان


رشد فرهنگی میخواهد وعقلانید


خواسته بی جای است بر اعتقادو زینیتزمان تغیر خورده روزگار به هم خورده


آشوب بر پاه گشته بنیان برهم ریخته


فرزندان جوان ما حیران وسر گردان


درگرد و باد فرهنگ ها آنچه دارند میدهند بر باد


آرایش و زیبای در دل هر انسان  


آرزو ها بجا باشد در گردش زمان


 از هوا و آدم میراث مانده بر نسل انسان


آرایش و پیرایش در همه مخلوقات


هدیه الهی است می بینم در موجودات


زبیا پسندی وهدیه الهی است


هر کس او را گرامی دارد به فرمان خدای است


هر چه از حد بگذرد رسوا شود


در دام خطا افتد و بینوا شود


عده یی نا آگاه در اندیشه تغیر لباس اند


عده یی چسپیده بر موی و سر گرفتار  وسواس اندآشوب و پریشان در خانواده افتیده به راه


زیبای و زیبا شدن مود شده در خانه ها


مود ومود بازی در ملت ها پیامی داشته


هدف و مراد و مقصد و کلامی داشته


آنچه را در فرهنگ خود تحولی پنداشته اند


با هدف , اعتقاد بنیاد گذاشته اند


آنچه داریم باید استوار و ریشه دار شود


رشد و تکاملش غنی و با اعتبار شود


متاسفانه عده یی در اندیشه خود نمایی و تغیر کلامی اند


گم کرده خود گشته در فکر استایل و کلاص اند 


 


 


 


 About the author

SoniyaAkbarzade

soniya is a student in mahjuba hiravi high school ,enroled in school on 1384 she will graguat from school on1393 and soniya did a three-year competency test and she want to become adoctor in the future.

Subscribe 0
160