دانش

Posted on at


دانش بهترین نعمت،بزرګترین سرمایه وباارزشترین چیزدرزندګی هرانسان خوشبخت میباشد که ازجانب  یزدان بی همتا آن ذاتی که خودش منبع وسرچشمه علم ومعرفت است برای انسانهای  که سزاوارش میباشند اعطاءمیګردد انسان باکسب دانش وعلم صاحب ګنج با ارزشی میشود که اورادرحل وازمیان برداشتن بسیاری از مشکلات ونابسامانی ها ورسیدن به موفقیت های بزرګ توانایی میبخشد خداوند عالم ولایزال با اهداکردن هدیه زیبایی مانند دانش به بندګان لایق خودعزت وافتخار میبخشد تاازاین طریق بتوانندازیک طرف آمال وآرزوهایشان رادرزندګی جامعه عمل ببوشند وازطرف دیګرصاحب عزت وبوست ومقام درمیان مردم،جامعه وبالآخره کشور شوند ازجانب دیګر دانش یګانه وسیله شناخت خداوند،صفات وقدرت های بی نظیرش میباشد که ماازطریق این ګوهر قیمت بها میتوانیم با شناخت خداوند یکتا به او نزدیک شویم وباعث سعادت وسرافرازی خود دردنیا وآخرت شویم دانش جنبه مادی ومعنوی دارد که استفاده درست وبجاازآن میتواند باعث بیشرفت وترقی مردم،جامعه وکشور ګردد.                                                      About the author

160