چرا اغلب اوقات افسرده ایم ؟

Posted on at


افسردگی علل های زیادی دارد و ‌بعضی اوقات ناخواسته بوجود میاید ، بعضی وقت بخاطر مشکلات و درگیری های زندگی و بعضی ها را هم خودمان وارد زندگی مان میکنیم ؛ افسردگی ها بیشتر اوقات باعث بروز مشکلات زیاد جسمی ، روحی و ارتباطی مان میشود ، باید تا حد توان کوشش کنیم که درگیر چنین مریضی یی نشویم . که متاسفانه مشکل اصلی ما در افغانستان نبود روانشناسان حرفه ای و کارکشته میباشد
بیشتر کسانی که دچار افسردگی میشوند کسانی هستند که در مقابل درگیری ها و مشکلات زندگی بی حوصله و ضعیف اند ، هرگاه کدام مشکلی وارد زندگی شان میشود توان مقابله با آن را ندارند و یا اینکه نمیخواهند مقابله کنند و هرچیز را به خود تلقین میکنند مثلاَ: وقتی مشکلات دامنگیرشان میشود میگویند : میدانم دیگر هیچ چیز درست نخواهد شد ، من همیشه آدم بدبختی ام و بد شانسی خوراک من است ، چیزهای ناامید کننده ای که جز بدتر شدن و صدمه رساندن بیشتر به خودمان چیزی عاید مان نمیشوددر زندگی باید همیشه در مقابل مشکلات قوی باشیم تا هیچ مشکل و دردی نتواند ما را افسرده و غمگین نماید و آگاه باشیم که همیشه در هر کاری خیری نهفته است


همیشه باید امید داشته باشیم که اگر امروز دنیا بر وفق مرادمان نیست فردا همه چیز خوب خواهد شد و مشکلات مان از بین خواهد رفت و اگر تلاش نماییم و امیدوار باشیم آیندهء روشنی در پیش رو خواهیم داشت و بدون شک از تاریکی ها به روشنی خواهیم رسیدانسان امیدوار و خوشبین همیشه در تمام عرصه های زندگی موفق بوده و هیچ طوفانی نمیتواند کمر او را خم نماید ؛ او در زندگی به هر خواسته ای که دارد میرسد و هیچ وقت افسرده و پریشان نمیشود
About the author

Omiddorani

I graduated from English institute

Subscribe 0
160