د یو لنډ فلم مدیریت – د سم مالتسیو باندی

Posted on at

This post is also available in:

د یو لنډ فلم جوړول د معموله فلمونه سختره دی.

ولی داسی دی؟ جوړونکی یوه سختره دنده په غاړه لری چی یوه اصلی او جالبه قصه یوه لنډه موده ویډیو ته یی موبدله کړی. لنډ فلمونه په معموله توکه تر ۲۰ دقیقو پوری ده٬ که د هغو نه ډیره اوسی کولی شی جشنوارو ته یی ولیږوی. په دغه صورت کی یو ښه متن ته اړتیا لری. 

د مباحثه کونکی کارګردانو سره ابل فیرارا (Abel Ferrara)

د تمویل په صورت کی٬ زما نظریه٬ ټول شیان ډیر ساده نه دی. ډیر سخت دی چی وکولی شی د لنډو فلمونو لپاره سرمایه ګذاری پیدا کړی٬ هغه په پراخه توکه په نندارتونو نو کی نه خپره کیږی. دغه زما نظریه ستاسو د پیسو لاسته راړولو او د لنډو فلمونو سرمایه ګذاری لپاره مو ده. په انکس فلم نوم لیکنه وکړی او د راتلونکی فلم په اړه مو لیکلو ته پیل وکړی. فقط د دغه کار سره به مو پیسه راوړلو ته به پیل وکړی. مګر که تاسو ډیر زیار وباسی او مرتبطه ویډیو ګانی د خپلو پروګرام سره مو کښښدی٬ په څو میاشتو کی به ډیری ښی پیسی به لاسته راوړی ترڅو چی خپل پروکرام مو پیل کړی. او د بلی خوا نه به د سرمایه ګذاری توجه ځان ته جلبه کړی.

کوم څوک یو فلم په کامله توکه پخپله فلم برداری نه کوی. د یو فلم نتیجه د یو ډلی کار دی. د یوی ډلی ډیر زیار د لږ جانبی لکښت سبب د فلم برداری په وخت کی کیږی. ډ یوی ډلی کار ډیر ضروری دی: (که تاسو نه یاست او کوم بل څوک دی)٬ فلم بردار٬ ویرایش ګر او غږ اخیستونکی. هو٬ خو لوبغاړی دی. د یو ښه مرستیال درلودل به اوسی چی ډیر لږ کارونه به لکه د میلمستون او ګاډی سفارش ورکول وکړی. 

د سور معلوماتو فلم برداری٬ یوه اصلی انترنټی دوره د انکس فلم له خوا نه

ټول شیان ډیر ساده دی: د لوبغاړو آزموینه٬ تمرین٬ د ځای ټاکل٬ کرایی تجهیزات او نور. او هم یوه بل مهم ټکی٬ د کاروونکو ډله باید کوم شی هم وخوری٬ په دغه صورت کی باید ډوډی هم تیاره وی. 

لیلیان رادبیګویز (Rillian) د سور معلوماتو لنډ فلم کی

د تولید وروستنی برخه کی که تاسو پخپله فلم ویرایش کړی٬ کولی شی تاسو لږ پیسی هم وساتی.

ښه٬ که فلم مو یو ښه محصول وو٬ هغه په ټولو شبکو کی٬ لکه انکس فلم د آنلاینه فلمونو لومړنۍ خپرونکی شبکه٬ یی خپره کړی او د هغو نتیجی ته خوند یوسی. په لاندی کی یوه لنډه برخه د سور معلوماتو فلم نه چی دوه کاله مخته خپره شوی وو٬ وګوری:

د ۲۰۱۴ کال مو نیکمرغه. فلم جوړ کړی او لومړۍ نفر اوسی.

د بویو مقالو او موضوع ګانو موندلو لپاره زما سره غړی شی. 



About the author

HamidMayar

Hamed Mayar is Graduated in 2012 from Journalism (B.A) Herat University ,Afghanistan. Right now he is the Communication & Outreach Officer in AECOM/SIKA West. also The Social Media officer in ACSC Herat Branch. He have many Years Experience working with Media & press,(from 2010-2012 the Head Director of Asia TV…

Subscribe 0
160