استفاده از موبایل

Posted on at


استفاده از موبایل
موبایل یک الی برقی وارتباط دهنده هستد کی یک شخص را به شخص دیگر ارتباط می دهد و هر فرد میتواند کی مشکلات خود را بیسار به خوبی توسط موبایل حل کرده. و موبایل هم خوب چیز هستد هم بد چیز هستد .یعنی به این مطلب که موبایل را خراب کفت که هزاران جوانها را به سوی کار خراب و کمراهی کشانده هستد. و خوبی موبایل این هست که هزاران مشکلات ما را بزودی حل می کند.مردم جهان از موبایل استفاده می کند و مشکلات خود را توسط موبایل حل می کرد . یعنی اکر کدام شخص بخواهد با دوست خود تماس بیگرد پس میتواند که از موبایل استفاده کرد تولدات موبایل ها در شرکت ها مختلف ذیاد صورت می گیرد مانده شرکت نوکیا سمسنک و غیرهجوانهای افغانستان ذیادتر از موبایل استفاده می کند وپولهای خود را سر موبایل خرچ می کند


موبایل فقد برای حل مشکل هستد اما ذیاد مردم افغانستان از موبایل رشخندی جور کرده اند یکی را عزار داد و .دیگر را


 


. و این کار انها مردم عزاری هستد پس هیچ وقت باید این عمل را انجام نداد .و این عمل بیسار عمل بد هستد ادم های هوشار این عمل هیچ وقت انجام نمیدهد.About the author

160