بیکاری یک معضل اجتماعی است و برای محو آن باید اقدام جدی صورت گیرد

Posted on at
بیکاری و عدم اشتغال برای مردم یک معضل بزرگ اجتماعی است که امروز مردم در گرو آن قرار گرفته است. این معضل بزرگ و مشکلات اجتماعی ناشی از جنگ های داخلی و همچنان از کم توجه ای مسوولین فعلی حکومت میباشد.


درست است جنگ و ویرانی که در طول سه دهه در کشور جریان داشت، وآسیب های زیادی اقتصادی را برای مردم افغانستان وارد نموده است. و همه ی دارای های مردم به غارت برده شده است. اما اکنون که حدود 12 سال میگذرد از آن پیکار هایکه در میان مردم جریان داشت. و امروز تمام مردم کشور رو آوردند به یکپارچه شدن و هم دست شدن. و حکومت مسوول است تا زمینه کار را برای مردم فراهم سازند.ایجاد فابریکه ها، کارخانه جات، شرکت های ساختمانی، ذراعت و امثال آنها میتواند دلیل خوبی باشد برای محو این معضل بیکاری در کشور، افزایش کار و اشتغال برای مردم یک مسله مهمی است که باید با آن توجه جدی شود. زیرا اقتصاد ضعیف میتواند مشکلات گوناگونی را برای یک خانواده یا یک جامعه ببار بیاورد.


که از آن جمله دست رسی نداشتن به تحصیل و دانش میباشد. و نداشتن تحصیل و بیسواد بودن یک خانواده و یا یک جامعه نیز مانع بزرگیست در راستای ترقی و پیشرفت یک کشور.


از سوی دیگر بیکاری عامل مهم بی بندباری ها در یک جامعه میباشد. قتل، دزدی، راه گیری و ده ها موارد دیگری که سد راه یک اجتماع قرار میگیرد که عامل آن همین بیکاری میباشد. و پایین بودن سطح زندگی مردم نیز به همین علل بیکاری مبیاشد، که تا هنوز اکثر مردم افغانستان به دلیل نداشتن جا های  مسکونی در مغاره ها و جاهای غیر مناسب زندگی میکنند و همچنان به غذا های مناسب که بتواند تمام نیازمندی های بدن شان را مرفوع سازد دست رسی ندارند.مهاجرت ها و ترک کشور علل دیگری است که مردم با آن مواجه اند اکثر مردم، جوانان شان را بخاطر کار به کشور های بیگانه میفرستند. این جوانان جان های شان را به مخاطره انداخته و به کشور های که از لحاظ اقتصادی و کار مناسب هستند هجرت مینمایند.


که این مهاجرت های غیر قانونی امروز توانسته است بلا های زیادی را بالای جوانان این کشور وارد نماید. غرق شدن در آبها و لت کوب نمودن آنها از سوی افراد آن کشور ها، مردم را به ستوه آورده است. اما باز هم مردم به دلیل مجبوریت، دیار و خانواده اش ترک مینمایند و به دیگر کشور ها پناه میبرند.فراهم نمودن زمینه کار یکی از وظایف عمده یک کشور است که باید برای ملت اش آنرا انجام دهد، افزایش کار خود سهولت ها را ببار میآورد و به سطح زندگی مردم تاثیری خوبی بجا میگذارد. و در پهلوی اینکه تاثیر خوبی در زندگی مردم میگذارد، در تامین امنیت نیز موثر میباشد. زیرا بعضی ها بخاطر بدست آوردن یک لقمه نان برای فامیلش و از روی مجبوریت آله دست بیگانگان میشوند و دست به بعضی کار های نا بسامان میزنند که تا یک سلسله ناامنی در میان ایجاد گردد.


اسدالله، داریوش


http://www.filmannex.com/asad-daryosh


 About the author

160