(بحث مناجات نهانی بحضور ذات مالک الملک جا ودانی سبحانه)

Posted on at


خداوندا تـــو خَلاق جــــهانـی              همه مقصود وحاجاتم تو دانـی


منم رنجور و دردم را تو دانی            شفا بخش سقیمــان هر زمـــانی


تو ایوب نبی با درد جانی                 نــمودی مبتـــــلا در دار فانـــی


تو ایوب نبی لَحم وجودش                 نمودی  قوت کرمان جهـــانـــیتو صبرو طاقتش دادی چنانی            که تا صابر بـــقرآنش بخوانـــی


باین تکلیف وکرمان وجودش             نه شد شاکی ز درد خود زمانی


ز نار این جهان دادی امانش              که تا آنرا خلیــل خود بخوانـــیعصا دادی بموسی هم شبانی             که تــا از کیــد فرعونش برانـی


بکوی طور خواندی هر زمانی          که تا آنرا کلیــم خود بخـــوانـــی


به جمله انبیــا در هر زمانـــی            رسانیـــدی تـــکا لیف جهـــانـیتو اسماعیل به زَبحش هم بخوانی       که تا اورا ذبیــح خود بخـــوانــی


تو یعقوب نبـی در دار فانـــی           غــــــــــم فرزند به او میرسانـــی


غم و اندوه آن چندان رسانی             که تا از او بصـــارت میستانـــیتو صبر و طاقتش دادی چنانی          ز کوری تـا به بینایـــی رسانـــی


تو یوسف را به زندان میسپاری        که تا او را توبر شاهــی رسانـــیتو عیسی برسمآهم میرسانی            شیوغش را تو تــا بردار خوانـــی


تو نمرود در سما گر می پرانی       دمـــاغش پشـــه لَنـــگی خورانــــیبه سال چهارصد مغز سروی           بخورد و او بمـــرد با بی نــــوائــی


تو یارب نیکو بد در هر زمانی      ببینـــی بـا جــــزایش هـــم رسانـــی


صدیقی حاجت خود را زبانی        نمیـــگویید به تـــو، تـو راز دانــــی


  


"هــــــــــــانیــــــــــــه صدیقـــــی"About the author

160