مفهوم سوسياليسم: بخش دوم

Posted on at


بخش نخست را می توانید در اینجا دریافت کنید


از پیشروان و پایه گذران این تئوری می توانیم از کارل مارکس، فریدریش انگلس، کلودهانری سن سیمون، رابرت آون و دیگران نام برد. این نظریه پردازان به این معتقد بودن که نا برابری و ناهنجاری ها اجتماعی و سیاسی و یا اقتصادی و غیره ریشه در توزیع ثروت در یک جامعه دارد که زمانی بر این ناهنجاری ها فایق میآييم که دولت و جامعه در عرصه ی اقتصادی دخالت کامل و دست باز داشته باشد و در اصلاح و برقراری عدالت اجتماعی جامعه با توزیع عادلانه ثروت در میان افراد جامعه نقش کلیدی را ایفا نمایددقیقا این تئوری در مقابل لیبرال ها و فردگرایان که منافع فردی را اساس جامعه می خوانند، قرار گرفته است. اساس اختلافات بین این دو تئوری (سوسیالیسم و لیبرالیسم) در حمایت مصالح افراد، پیشرفت جامعه، تطبیق عدالت اجتماعی و اهداف ان است. ولی استدلالی که لیبرالیسم  بر ان دارد این است زمانی این عدالت اجتماعی را می تواند برقرار کرد که مصحلت فردی را بر جماعت اولویت ببخشید و نقش دولت را در بسیاری موارد محدود نمود و این به معنی که دولت تنها مسولیت حفظ جان و اموال و ثروات افراد جامعه را بر عهد دارد. و یا اینکه دولت حمایتی و یا نگهبانی را این نظریه پیشنهاد میکنند و همچنان نظریه لیبرالیسم هر نوع تدخل دولت در امور اجتماعی و اقتصادی افراد جامعه رد می کنداما بر خلاف این تئوری نظریه سوسیالیسم که بر منافع اجتماعی و گروهی سعی می ورزد، و در صدد ان است که از طریق حمایت مصالح طبقه ها در جامعه عدالت اجتماعی و پیشرفت یک جامعه را تضمین کند و این نظریه مهر تائید بر تدخل دولت در امور اقتصادی و اجتماعی میزند و استدلالی که برمشروعیت دخالت دولت در امور مختلف دارند، را می توان در نا کارایی نظریه های لیبرال خصوصا در قرن اخیر قبل از به وجود امدن نظریه جان رولزعدالت به مثابه انصاف –، در تنظیم، اصلاح جامعه، پیشرفت ان و تطبیق عدالت اجتماعی بود دریافت نمودانها این مشروعیت تدخل را در امور اقتصادی بنا بر نا کارایی نظریه آدم اسمیت از اقتصادانان اسکاتلندی و فیلسوف که معروف به پدر "اقتصاد مدرن" است، مهر تائید میزنند. ادم اسمیت معتقد بود که دخالت دولت در بازار اقتصادی غیر ضروری است این به دلیل ان است که در بازار اقتصادی قوه ی است که بازار بطور خودی خود را تنظیم میکند. اما بعد از ناکامی نظام های سرمایه داری و لیبرالی نظریه سوسیالسم مورد توجه بسیاری قرار گرفت


نگارنده عبدالمختار حقبینAbout the author

abmukharhaqbeen

This is Ab Mukhtar Haqbeen from Kabul, Afghanistan graduated from Habiba high school and student of third year at the faculty of Economics and political science Cairo university Egypt. He speaks Dari, Pashto, English, Arabic and Urdo. He is interested in writing, reading and politics

He LOVEs Peace!

Subscribe 0
160