(بحث بد بودن دروغ گفتن دردنیا ودر آخرت ودیدن جزای آن)

Posted on at


خوی کذابی بد است ای دوستان      دشمن حق است در هر دو جهان


کاذبی خواری بود در هرزمان      بی وقاری هست نزد مـرد مـــان


نزد حق تو کاذبین را بـد بــدان      نزد  مـخلوقـــات بینــام و نشــان


کاذبین داخل نگـردد در جَنــان       شرم ســار خلــق باشد در جهانوادِیِ وَیل کاذبین باشــد در آن       حـق بفــرمـوده بقرآن رو بخوان


بدتر از کذاب نبود در جـــهان       زان سبب ره نیست او رادرجنان


کذب کار صالحین نبـود بــدان       صالـحین هرگز نگـــردد گرد آن


من ندانم کاذبین ای خوش لسان    ازصداقت پس چه بد دیده است شاناز صداقت خوبتر اندر جهان        نیست خوی خوش نُماتردر جهان


از خدای خود  حیا درهر زمان      هرکه دارد باشـد او انــدر امــان


صادقین را صدق شان نبود زیان   کاذبین را نیست راحت در جهـان


کاذبین را کذب شان سازد چنان    صدق شان را کذب بشمارد جهانصادقین از برکت آن صدق شان   کس گمان کی میبرد بر کذب شان


کاذبین را شومی آن کذب شان     مینمایـــد بی وقــار انـــدر جهــان


از صداقت در میان مـــردمان     نیست خـوی نیکتـــر انــدر میــان


حاجیا "صدیقا"درهــر زمـــان      دور باش از کاذبین وکذب شـــان


 


"هـــــــــــــــانیــــــه صدیقــــــــی"About the author

160