دوست یابی

Posted on at


 


یگانه راه دوست یابی برای هر شخص تنها راه داشتن درست این است که خود یک دوست صادق و درست باشی درست بودن در این جاه به معنی اصلی و اساس بکار رفت است یعنی در گفتار و کردار با دوست خود صادق باشید.


در هیچ زمانی بالای دوست خوود سوظن نداشت باشید زیرا سوظن داشتن در حقیقت فریب خود را بالای خود تجربه نمودید حقیقت اینست که با اندک رنج وفریب به صورت شوخی دوست را نرنجانید. مبادا که انسان با یک نکته از ما برنجد.زیرا دنیا بر اساس اعتماد و اعتبار استوار است و این دنیا بی کران به اندازه داشتن یک دوست خوب بشتر ارزش ندارد تمام مردم دنیا با نسبت ارتبط که دارند برادر با برادر و خواهر با خواهر اما دوستی ها برا اساس مهر دلها ماست که از عمق احساس انسان سرمیزند.


دوستان قدیم را همیشه در قید مهر تان داشت باشید و دوستان جدید تان را در حفظ داشت باشید دوستان قدیم مانند طلا اند و دوستان جدیدمانند نقره اند .


مانند گلی که از خورشید باز می شود روزها ابرای هم همین کار را میکنند


.


دوست کیست؟


دوست کسی است که بشما همدم یار و یاور شما میباشد و همچنان دوست کسی است که در کنار او می تواند خودتان باشد و دوست حقیقی هر گز راه شما را مسدود نمی کند مگر آنانیکه ببینند در جهت سقوط می رود.


 با اشخاص که واقعا شاسته دوستی استند کوشش نماید با انها هماهنگ دوستی بهتر داشت باشید .


این نکته مهم برای همگان هویدا است که به زحمت می توان کمتر از یکسال دوست شوید اما می توان در یک ساعت دوست را از دست بدهید.اما دشمن میتوانید در یک ثانیه با یک سخن مضخرف بدست بیاورید عیب دیگران را نجوید زیرا عیب جوی دوستی هار از بین میبرد و به خصوص شک بالای دوست فاصله ها را ایجاد میکند و انسان را از دوست دور میسازد.


دوست کسی است که در عقب ما به نیکی یاد مینماید و باتمام وجود ما را قبول میکند و همیشه ما را کمک میکند و دوست میدارد.


نویسنده عبدالقهار کبیری


 About the author

160