ازدواجهای اجباری

Posted on atازدواج پیوندی است که والدین به آن توجه خاصی دارند چون باازدواج دختروپسر،خانواده تشکیل شده وفرزندان به استقلال بیشتری دست می یابند.اسلام نیزبه مسئله ازدواج توجه عمیقی دارد تا جاییکه ازدواج را تکمیل کننده ایمان میداند بنابراین ازدواج امری است که باید درباره آن به شکل واقع بینانه تری توجه کرد اما متأسفانه بعضی ازخانواده ها به این امرنگاه آگاهانه ای نداشته وبرای ازدواج فرزندانشان معیارهای ناسنجیده ای دارند که همین معیارهای ناآگاهانه منجربه ازدواجهای اجباری شده وعواقب ناگواری رابه بارمی آورد درحقیقت یکی ازمهمترین چالشهایی که نظام خانواده گی را تهدید میکند ازدواجهای اجباری است.ازدواجهایی که یا درسنین کودکی یا درجوانی به اجبارصورت گرفته استافغانستان جامعه سنتی دارد ودراینگونه جوامع سنتی یک سلسله مشکلات ومعضلاتی درارتباط به خانواده ها پیدامیشود.ازدواج اجباری صرف مربوط مناطق روستایی نمیشود بلکه درمناطق شهری نیزاین بحران دیده شده است.عوامل زیادی درایجاد ازدواجهای اجباری نقش دارند


بعضی ازخانواده ها وقتی فامیل پسرراازنظرمادی قوی می بینند بدون توجه به نظر و خواست دختراورا وادار به ازدواج باآن پسر میکنند.اینگونه خانواده ها معیارشان رابراساس ثروت ودارایی قرار داده به مسایل دیگری که درازدواج مهم هستند اهمیتی نمی دهند


بعض دیگری ازخانواده ها به موقعیت جغرافیایی پسراهمیت داده وبا رضایت کامل خودشان دخترخودرا به خارج ازکشور روان میکنند درحالیکه ازبسیاری خصوصیات اخلاقی پسر آگاهی ندارند صِرف کشوراروپایی را درنظرداشته وبه خیال خودبه آرمانهایشان رسیده اندبعض دیگری ازخانواده ها وقتی فرزندانشان کوچک هستند آنها رابه نام یک کودک ازفامیل دیگری کرده وزمانی که فرزندان به سن جوانی میرسندآنها را به عقدهم درمی آورند. تعداد زیادی ازدختران و پسران جوانی که به این طریق زنده گی مشترکشان را شروع میکنند اصلاً راضی به باهم بودن درکنارهم نیستندبنابراین با درنظرداشت عواقبی که اینگونه ازدواجها دارند باید بایک دید باز و روشن به این امرنگاه کرد تا ازواج به شکل صحی ودرست انجام شودAbout the author

nooriya

نوريه عرفانيان استاد درليسه عالي نسوان تجربوي

Subscribe 0
160