تنها عشق من خداوند

Posted on at


تنها عشق من خداوند


 


بنام خداوند خودم که بهترین عشقه


خدیا تنها عشق اول تو میتونی باشی وبس


خدایا تنها کسیکه میتونیم بهش اعتماد کنیم تویی


 تنها همدرد همراز  مان فقط تویی


فقط توهستی که مارا میتانی آرام کنی


وبه هرراهی که میرویم تو یاری مان میکنی


خدایا تو بهترین هستی بهترین


بهترین دوست، بهترین همراه ،بهترین عشق


 


 خدایا ایمان آوردم  بتو از زمان تولد وایمان دارم تازمان مرگ برایت، ومرگ با ایمانی برایم اعطا بفرما!


 


خدایا انسانها عاشق میشوند عاشق یک دیگر عاشق شوند، اما تنها میتواند خداوند عشق باشد.تنها خودت لیاقت عاشق شدن را داری فقط بنده هایت ترا سپاس میگویند ، وتنها عاشق واقعی باشند برایت


 
خدایا بنده هایت شکر نعمات ترا میکنند، اما من،


شکر بودن ترا میکنند چون خودت برایم بهترین نعمت هستی ومیباشی


خدایا ترا هرگز فراموش نخواهم کرد همیشه وهرلحظه ترا بیاد میاورم وترا سپاس میگویم وعبادت پرستش  ترا میکنم


چون تو لایق پرستیش هستی


 


خدایا همیشه ودرهرحالت ترا سپاس میگویم اگر غم دارم ویا اگر خوشی اما تو همیشه با من بودی هم قدم بودی


یاری من کردی  


من نمیدانم خدایا


وقتی  به نماز ایستاد میشوم


من، ترا میخوانم


یا تو، مرا میخوانی


اما، فقط میخواهم که عشق مان دوطرفه باشد وبس!


  


 


نویسنده : نازنین مهریار


 


 


 


 About the author

160