تجربه مقاله نویسی

Posted on at


                                                          


دراوایل فکر میکردم که نوشتن مقاله برایم دشوارخواهد بود ولی اهسته اهسته شروع به  نوشتن اولین مقاله کردم که اول فکرمیکردم که خیلی برایم شاید مشکل باشد ولی خیلی ترس وحراس داشتم وبلاخره شروع کردم به نوشتن مقاله که اولین مقاله خودم را نوشتم ولی بازفکرمیکردم که شاید مقاله که می نویسم قبول نشوده وامتازی نگیرم ولی با همهفکروتفکرخودم مقالی که نوشتم اول مقاله خودم روازداخیل برنام ورد که نوشتم گرفتم وداخیل سایت فیلم انکس گذاشتم وشروع کردم به تنظیم کردن مقاله خودم وبلاخره مقاله خودم رودرست کردم و مقاله خودم روعکس       وفیلم انداختم انداختم ولینک هم دادم وموضوعات مهم رو بولد کردم وبلاخره مقاله من امد امد شد برای نشرکردن وبلاخره مقاله  خودم رونشرکردم داخیل فیس بوک داخل جیمل داخیل تویترداخیل لینکن ومنطزر بود تا شخصی که مقاله ها را چیک وبرسی میکند جواب مقاله خودم رو ببینم که چی جواب می بینم ازمقالی که نوشتم وبلاخره جواب مقاله خودم روگرفتم


 


که خیلی مقاله خوبی وپر محتوای بود این جواب رواز کسی که مقاله ها رو می دیدی گرفتم وخیلی خوش حاله شدم ونمره خوبی گرفتم وازان وقت دیگه شروع کردم به نوشتن مقاله های مختلف وجواب های خوبی میگرفتموتقریبن58 مقاله نوشتم وخیلی خوش حاله بودم وبیزمن شده بود 65 ولی چند وقت کارنکردم یعنی  مقاله نوشته نکردم وروزبه روزبیزمن می امد پاین ولی بازشروع کردم به نوشتن مقاله که حالا بیزمن می باشد 36 ولی بازهم خوب می باشد وفیلم انکس یک جایه خوبی برای اندیشه ها می باشد تا اندیشه ها خودم را به اشتراک بگذاریم  About the author

bahmanbarekzai

bahman barakzai was born in nimroz province Afghanistan,graduated fram Riaz high school in 2007 in Herat bahman graduated fram computer Science in Herat

Subscribe 0
160