تامن بزرگ شوم نهال من هم بزرگ میشود

Posted on at


حالا میدانم زمان در گذر است واین گذر دریک حرکت بسیار سریع میباشد وبه عقب برنمیگردد.انسان میتواند مشاهد نمایدواز آن تجربیات حاصل ماید وبرای آینده اش ازآن بهره برداری نماید همچنان با اینگذرزمان گذشت نقش وموثریت فرد هم به گونه ای لازمش بیان میشود.واین را وقتی درک کردم که کاری را که انجام دادم درآن مشاهده نمودم که درآن کارم چه نقشی را ایفا نموده ام .وچه فایده ای از من در آن بجا مانده است .در در روز های که سن ام در سطح پایینی قرار داشت، اما نظریات ودیدگا هام در سطح کاملا بالایی بود در پهلویی همه آمال وآرزو هایم بسیار بزرگ بود وآمال بسیار بزرگی را در ذهن پرورش میدادم. برای رسیدن به آن بسیار کنجکاوی مینمودم در آن زمان که متعلم بودم وکدام نقش ومسوولیتی هم نداشتم .باز هم به آرزو هایم ارج قایل بودم وبرای دست یابی آن بسیار دست درازی ها ینمودم .هرگز مایوس نمیبودم وبا آرزوهای که داشتم امید به خدایم را هم برایم بسیار تلقین نمودم .وهمیشه میگفتم من میتوانم وهرگز ناامید نخواهم شد


.


در تلویزون دیدم پروسه نهالشانی خانم ها بود واطفال هم در آن شرکت نموده اند.  وشعاری را سرمشق راهکار های دزنده گی ام  قرار دادم وآن این بود


 که (تا من بزرگ شوم نهال ام هم بزرگ میشود) با خودم بسیبار  فکر نمودم وگفتم هم پس که این قسم است چرا انجامش ندهم. در وبرای آن داشته هایم از یک نهال به گونه ای بسیار زیرکانه ای استفاده نمودم ونهالی را خریداری نمودم وقتی آنرا در یکی از نواحی شهر غرس نمودم وگفتم تا من بزرگ شوم این نهال من هم بزر گ میشود


.


و پرورش آنرا وظیفه خود دانستم وآنرا همیشه تغذیه میکردم وآن را به دیده ای لازم که داشتم پرورش میدادم .واما امروز به آمال وآرزو های که داشتم ،رسیده ام واثرات آن هم مشاهده مینمایم وحالا متوجه شدم که به آن عهدی که به در یک نهال ام بستم به آن وفا نمودماگرچه او نهال از اطراف سکونت من هم بسیار دور بود. اما بسیار مرا کمک نمود، تا گذشت زمان را کوک نمایم. وقتی آن نهال را را گرفتم بسیار کوچک بودم ونهالم هم همانند سن و سالم بود. اما آرزو هایم بسیار بلندبود وقتی نهالم راغرس نمودم وآرزو هایم در حد اوسط قرار داشت وحالا متوجه شدم که همان قسم که نهالم بزرگ شده است خودم هم بزرگ شده ام وباید دانست که واقعا گذشت زمان چقدر سریع است. وتوانستم حداقل با غرس یک نهال مفیدواقع شوم واین را از دو جنبه بسیار وسیع فکر نمود ه ام که هم برای شهرموهم برای کسب تجربه که بدست آوردم وباید گفت گذرزمان را میتوان کوک نمود وبه گذشته برنگرد. وهیچ کازری بدون کوشش بدست نمی آید. وحالا میدانم ...............


(تا من بزرگ شدم نهالم بزرگ شد)About the author

AsmaRahmany

Asman Rahmany is an eleventh class student in Mahjube Heravi.

Subscribe 0
160