دولت های دارای کو تاه ترین عمر در تاریخ

Posted on at


 . اینکه عمر دولتها  صد ها یا شاید هزاران سال را در بر میگیرد  مساله است برای همه واضیح و آشکار  اما آیا  میدانید که عمر بعضی از دولتها در تاریخ  کمتر از حد است که شما تصور دارید ؟ یعنی اکر ما سیر بر دنیای تاریخ بزنیم در خواهیم  یافت تعداداز کشور ها بیشتر از 24 ساعت دوام نکردند  و برای توضیح بیشتر این مطلب  از یک عده دولت های یاد آوری مینمایم که کوتاه ترین عمر را داشته اند یعنی بخش ها یا بعضی ازشهر ها در پی بعض تحولات  ورویداد ها اعلان استقلال و اثبات وجود نمودند  ولی بلا فاصله و در پی رویداد دیگری به وجود آنها پایان  داده  شده  است  بطور مثال ( کارسو اوکرانیا)  که یک بخش از جمهوری چیک و سلواکیای سابق به حساب می آمد  قبل از آغاز جنگ جهانی دوم  وپس از انضمام قیسمتهای از چک سلواکیا به نازیها در سال 1938 اعلان استقلال نمود ه و در صدد این شد که به عنوان  یک دولت مستقل  در نقشه  جهان عرض وجود نماید  و این در حال بود که هنگری بخش های از چک سلوا کیا را نیز به قلمرو  زیر کنترول خود در آور ده بود  و این امر خود باعث  ضعیف تر شد کشور چک سلواکیای سابق گردید ه و زمینه اعلان استقلال را برای  کار باسو بیشتر نمود  و منطیقه ی مذکور به تاریخ 15 مارچ  اعلان استقلال نمود  اما جالب اینکه این استقلال  تنها مدت 24 سا عت ادا مه یافت   و بعد از گذشت 24 سا عت دیگر کشور به این نام در نقشه وجود نداشت . زیرا دولت مجر  با مداخله ی نظا می منطیقه را تصرف نموده و بخش از قلمرو خود سات .2- دولت کوناکت  دارای  دوازده روز عمر :  این دولت  دارای  تاریخ  دوازده روزه  در سال 1798 میلادی و هنگام  انقلاب آیرلند  تاسیس  یافت   این دولت نو جوان نا پیادار توسط جان هومیرث که یک جنرال  فرانسوی بود  بر پا گردید  وهدف از تاسیس آن  مشکلات آفرینی  برای دولت برایتانیا بود  چون در آن وقت کشور بریتانیا در صدد خنثی سازی  انقلاب در ایرلند بوده و  وبرای ناکامی آن انقلاب  شدیدا دسا به کار بود .


 مساله ازین قرار بود که جنرال هومیرث در راس یک گروه یک هزار و یک صد نفری  وارد این استان گردید مذ کور.بر قراری صلح و امنیت،  وتحقق عدالت و مسا وات  و آرا مش سراسری به مردم ایرلند را یگانه  دلیل بر این اقدام خود قلمداد میکرد . جون مور  که یکی از اربابان و صا حب رسو خان این منطیقه به شمار میرفت  از طرف جنرال مزکور به عنوان ریس جمهور این منطیقه تعین گردید  اما بعد از وقوع در گیری  میان هو میرفث و نیرو های بریتانیای  که  مدت 30 دقیقه بیشتر داوام نیافت  جنرال هو میرث تسلیم  ودولت کونا کت دیگر از بین  رفت .


3- جمهوری اتحاد بافاری :   منقیطه است واقع در قلمرو آلمان که پس از سر کشی مردم در مقابل نظام شاهی درنومبر سال 1918  مردم خود زمام امور را درین منطیقه بد ست گرفتند  یعنی پس از چنند روز از سقوط نظام  شاهی  کورت استر  عضو حزب کمونستی و یک فعال سیاسی بود  تظاهرات و را ه پیمای ها را علیه  نظام شا هی رهبری میکرد  توسط مردم این منطقیه  به صفت ریس جمهور انتخاب گردید  اما  نام  برده  در 21 فیبر وری  سال 1919 از طرف و فا داران  نظام شاهی  کشته شد  و بعداز کشته شدن کورت  ارنیست تولر  یک عضو دیگری از حزب کمونیستی  زمام امور را بدست گرفته و جای نشینی  کورت شد  و منطیقه ی زیر کنترول خود را جمهوری  با فاری نام نهاد  ولی نامبرده در امر  ساخت یک نظام دارای پیاه های محکم  نا کام  ماند  و منطیقه ی مذکور  در 21 ابریل همان سال دو باره به آلمان باز گشت .4-  جمهوری خلق (قرم)  شبه جزیره ی قرم  زیر تسلط رو ها بود  و لی بعد از شعله ور شدن جنگهای داخلی در رو سیه  و نبود یک حکومت با اقتدار مر کزی  ملت تاتار  منطیقه یخود را به عنوان  یک دولت مستقل اعلان نمود  نعمان سیلسیهان  و موسیس و اولین ریس جمهوری  این دولت بود  نامبرده درین منطیقه  یک دولت  اسلا می را پایه گذاری کرد  تمام مردم این منطیقه  در زیر سایه نظام نو پا از عدالت و مسا وات کامل بر خوردار بودند  برای اولین بار به زنان  حق رفتن به مکاتب و مدارس داده  شد  غیر مسلمانان ساکن این قلمرو  نیز از تماام حقوق خود بر خوردار بودند  ولی پس از بهتر شدن اوضاع در روسیه و محکمتر شدن پایه های نظام حاکم  این کشور  جنگ را علیه جمهوری خلق  قرم   آغاز  نمود  قرم  در مقابل روس ها تاب مقا ومت را نداشت  خلاصه پس از 34 روز دوام روس ها  به وجود این جمهوری پایان بخشیده و تمام مسءولین را قتل عام کردند .5-  جمهوری هنگاری که بیشتر از 134 روز ادامه نیافت :   بعد از جنگ جهانی اول حزب کمونست هنگاری  به رهبری  بلاکون  در سال 1919 زمام امور را بدست گرفته وجمهوری  هنگاری را تاسیس نمود  قا نون اساسی جدید را روی کار آورد  به اساس این قانون اساسی  حق آزادی بیان برای اتباع کشور داده شد  حق فعالیت های سیاسی  رایگان بودن تعلیم از جمله مسائل مهم دیگر ی بود که درج این قانون اساسی گردیده بود  و نظام حاکم باز پس گرفتن مناطق از دست رفته را برای مردم نیز وعده  داد  ولی بعد از گذشت مدت نه چند دان زیاد نظام که در اول یک نظام دل خواه  مردم قلمداد میشد به یک نظام دیکتاتوری مبدل گشت  و آهسته  آهسته محبوبت خود را در میان  مردم  از دست داد   وبه همین ترتیب ودر آگست 1919این منطیقه توسط ارتش رومانیا اشغال گردیده و پس از 134 روز چیزی بنام جمهوری هنگاری باقی نماند .6- جمهوری پار سینو بیان : در  سال 1798زمانکه نا پلیون بوناپارت تصمیم اشغال مصر را گرفت  فردیناند پاد شاه ناپولی  علیه نیرو های انقلابی فرانسه موضع خصمانه گرفت بدین معنا که نا پولی با نیرو های انقلابی فرانسه وارد جنگ گردید  ولی بعد از آغاز در گیری ناپولی ها تاب مقاومت نیاورده  و شاه  فردیناند پا به فرار گذاشت و پس از گذشت چند روز مذکور جمهوری را زیر نام پاسینوبیان پایه گذاری نمود  اما نظام حاکم برای ادامه از امکانات لازم بر خوردار نبود تا بالآخره جنرال فبریزیوفو  داخل مطیقه گردیده  و ان را از وجود پیروان حزب پاکسازی کرد  .


7- جمهوری ایزو که برای مدت 184 روز ادا مه یافت : پس از شکست شوگن توکو گاوا در جنگ پوشن سال 1864 نیرو های در یای شوگن به رهبری فر ماندهی  اینو مو تو ناکیا کی  به منطیقه یایزو عقب نشینی کرده و پس از تسلط بالای منطیقه ی مذکور آن را به عنوان دولت  دارای استقلا  اعلان  نمود  و خودش به عنوان  ریس جمهور به ارکه ی قدرت تکیه  کرد  قابل  یاد آوریست که  این دولت نو پا از پشتیبانی کشور فرانسه برخوردار بود  چون نمی توتنیست با امکانات اند کی که  در اختیار  داشت بر خود اتکا نما ید و این کشور تصمیم گرفت که با همکاری فرانسه کشتی امریکای را که را هی ژپن بود  بر باید  ولی موفق نشد .  و ژپن با یک عکس العمل سریع وارد عمل  گردیده  و به عمر این جمهوری پایان بخشید .


 و همین ترتیب فرایستات شوینتن  218 وجمهوری ماکوفو 243 روز و ریجنسی اتالی  مدت یک سال و 109 طول کشیده  اند .


 160