شکست در زنده ګی

Posted on at


هر انسان در زنده ګی به شکست های زیادی مواجه می شود.که همین شکست هادر زنده ګی درس عبرتیست


که در آینده به دردشان  می خورد.شکست خوردن در زنده ګی عیب شمرده نمی  شود این که بایک بارشکست


از زنده ګی بیزار شده وشکست را قبول کند عیب است.


انسان باید باهربار شکست تجربه ،بیشتر ی کسب کرده وبرای موفقیت امید بیشتری داشته باشد .


زیرا همین شکست است که انسان را می سازد.شکست در زنده ګی باعٍٍٍث می شود که انسان باتکبر بار نیامده


وهیچ ګاه احساس غرور به وی دست  ندهد.وفرد در مقابل مشکلات زنده ګی مقا بله کند.


واین ثابت شده است که انسان هایی که برای رسیدن به هدف شان هیچ رنجی نمی بینند و  به شکست مواجه نمی


شوند بی نحایت برای شان احساس غرور دست داده وخود را از همه بالا تر دانسته و هیچ کسی را برابر خود نمی دانند


 


.


ای برادر بس شکست سازد تورا


چون که دانستی صبر سازد تورا


آن کسی که هیچ مخورده یک شکست


دردلش کبر وغرورباشد که هست


ګر که خواهی آن مقامت اندر این دنیا کمی باشد بلند


‍‍‍‍‍پس بکن پیشه کمی صبر وشکیبایی تو زود About the author

sajeda-amiri

Sajeda Amiri was born in Herat,Afghanistan. she is student in Hoza karbas high school.

Subscribe 0
160