خصلت نیکو

Posted on at 


بنام هستی بخش عالم که تمام کائینات در حمد و ثنا اویند. خداوند لایزال از بدو پیدایش که انسان را آفرید سرشت نیکو کاری را بدان از طرق مختلف آموختاند ، حال این بنده های گناه کار اند که برگزینند تا اعمال نیکو انجام دهند یا رفتار و کردار زشت را انجام دهند. از بدو پیدایش انسان شیطان نیز بوده و همیشه کوشیده تا مخلوقات خداوند را از راه راست و انجام رفتار و کردار نیکو منحرف کند و به اعمال زشت ترقیب کند.خداوند کریم در آیات پاک کلام خویش وعده های زیادی را به بنده گان خویش در روز آخرت و روز پس دهی و حساب اعمال بندگانش ذکر نموده پس چی نیکوست تا راه سراط المستقیم را برگزینیم و از اعمال زشت و ناپسند که باعث تباهی ما در ین دنیا و آخرت میگردد دوری کنیم . اشخاص مومن و متدین و نیکو سرشت هم دربین اجتماع و نزد مردم از عزت و حیثیت خاص برخوردارند هم خداوند نیکو کاران را دوست دارد و در آخرت بهشت برین را تا ابد برایشان وعده داده است .این دنیا برای هیچکس وفا و بقا نکرده پس چرا بندگان بیچاره خداوند با حرص و طمع چشم به مال و زرق و برق دنیا دوخته و دست به اعمال ناشایست زده و هیچ این را در نظر نمی گیرند که این دنیا در گذر است و به هیچ کس وفا و بقا نکرده است. (ماهی را هر وقت از آب بگیری تازه است .) پس برای تصمیم گیری همین حالا هم وقت داریم بیایید نام نیک خود را در صفحه روزگار به ثبت برسانیم و از شیطان لعیم دوری کنیم.و من الله التوفیقAbout the author

Ghouharshad

Ghouharshad High School is established in 1340 at the time of Zahir Shah in the middle of Herat city. The school is including 54 classes, 254 teachers, and about ten thousands of students who are studying in different shifts. Afghan Citadel Software Company equipped the school with an IT Class…

Subscribe 0
160