CBS NEWS, 7 WAYS BOYFRIENDS MAKE YOU SAD, THE AFGHAN PROSPECTIVE (DARI)

Posted on at


انسانهایی که به سن بلوغ رسیده اند به بسیار سختی با غم و اندوه که دامنشان را می گیرد مقابله می کنند که بعضی از انسان های قوی بالای  اندوه و غم خود به بسیار آسانی غالب می آیند. گروهی هم اند که بالای غم و اندوه خود با مقابله دراز مدت پیروز می شوند. اما هستند بعضی از نوجوانها و جوانهایی که غم و اندوه آنها را شکست داده و آنها را از پایی می اندازد آنها با روی آوردن به استفاده از مواد الکلی، مواد مخدر خود را از بین می برند.


 


 وبا گوشه گیری و خشونت علیه دیگران این غم و اندوه خود را پنهان میکنند. آدم های زیادی در اطراف ما وجود دارند که به ما و احساسات ما عشق بورزند. پس باید در انتخاب دوست و شریک زندگی خود بسیار کوشا باشیم. کسی را انتخاب نماییم که به عواطف ما ارزش داده و با عشق ورزیدن به ما و احساسات ما زندگی را برایمان شیرین سازد.

غم و اندوه همیشه  پس از هر ضایعه بزرگ به انسان دست میدهد و به بسیار ساده گی می توان این غم و اندوه را در چره شخص دید. گاهی افرادی که متحمل غم و اندوز میشوند بدون کمک دیگران میتوانند غم خود را فراموش کرده به زندگی خود ادامه دهند مانند دختری که با مصاحبه در سایت 60 دقیقه  گفت که من احساسات خود را توسط شعر بیان میکنم وغم و اندوه خود را توسط خواندن شعر فراموش میکنم.


همه میگویند که زن ها موجودات دلنازک  هستند یعنی به راحتی احساساتی شده و احساس دل  خود را هرچه باشد با همدل خود شریک میکنند  بسیارزود عصبانی میشوند و یا می خندند و ذوقزده می شوند، با اندکی گفتوگو اشک از چشم هایشان جاری گشته و قهر میکنند. با یک نگاه از جان و دل عاشق شده و احساسات  خود را پنهان نمی توانند و به راحتی ابراز می کنند. چیزی را در دل خود نگهداشته نمی توانند و برای تمام این خصلت هاست که می گویند زنها موجودات احساساتی و دل نازکی اند


.


اگراز واقعیت نگذریم این واقعیتی است که  تفاوت را میان زن و مرد به وجود می آورد و این نه تنها یک کمبود و عیب نیست بلکه یک نعمت خدواندی است که برای زن ها از جانب خداوند مهربان اعطا شده. همین احساساتی بودن و ابراز احساسات درونی بسیاری از مشکلات روحی و روانی را از بین میبرد. پس چه خوب است که همه ما تلاش ورزیم تا بتوانیم تا حد امکان حرفی را در دل خود نگذازیم چون هم باعث ایجاد کشمکش ها  بین روابط انسان میگردد و هم سبب مشکلات روحی و روانی میگردد.  چون انسان ها موجودات اجتماعی بوده و در زندگی خود به روابط نیاز دارند. جا دارد بگویم که همین احساساتی بودن زنها و دختران است که آنها را به موجودات دوست داشتی مبدل ساخته و مردها که از این ویژه گی احساساتی بودن محروم اند همیشه در روابط خود با مشکلات اجتماعی روبرو هستند.


رابطه فقط به معنی نزدیکی دو جسم نبوده بلکه  به معنی در میان گذاشتن احساسات، برقراری ارتباطات عاطفی، شریک نمودن نظرات و تأثیر گذاری در  رفتار درمقابل هم نوع خودش  می باشد. پس می توان گفت که رابطه همانند طنابی است که باید هردوطرف آن محکم گرفته شود و اگر کسی در نگهداری این ریسمان کمکاری ویابی مسعولیتی کند سبب پاره گی و ریسمان شده میان طرفین رابطه جدایی ببار می آید. اگر شخصی با کمکاری و علاقه سطحی جواب احساسات شما را میدهد. شما حق آزرده شدن و عصبانی شدن را دارید اما مسعولیت شماست که بدانید مشکل در کجاست و سبب بی پروایی دوست خود را نسبت به احساسات خود دریابید.


من خیلی از انسانها را دیده ام که دارای احساسات عالی اند اما نمی توانند احساسات خود را به طرف مقابل خود بیان نمایند. با وجود درک احتیاج و احساس دیگران نمیتواند مشکل خود و یا دوست خود را حل کنند که باز هم سبب ایجاد جدایی در رابطه می گردد. بهترین طریقه اظهار احساسات آن است که زبان خود آن را به طرف مقابل  بیان نمایید، اگرتوانایی انجام چنین کاری را ندارید  می توانید موقع خوشحالی با خریدن تحفه و یا در موقع ناراحتی با قهر کردن احساس تان را بیان کنید.


یگانه کلید شریک ساختن احساسات نترس بودن  و استقاده از کلمه دوست داشتن میباشد البته در صورتی که از عمق قلب باشد. خیلی از دوستان می ترسند با استفاده از کلمه دوست داشتن مورد تمسخر دیگران قرار گیرند و این بجاطری است که در جامعه ما کلمه دوست داشتن فقط کلمه یی است که آدم های چپلوس استفاده میکنند در صورتی کاملآ اشتباه است


.


باید عشق خود را مانند یک نبات فرض کنیم که به مراقبت نیاز دارد به آب نیاز دارد مانند اعتماد به تنفس نیاز دارد مانند کلمه دوست داشتن به نور آفتاب ضرورت دارد مانند ازخود گذری در صورتی که شما این ها را برای درخت خود فراهم نمایید شما میتوانید از میوه درخت خود لذت ببرید که همان زندگی شماست.


.About the author

zakertanha

Zaker was born in Kabul Afghanistan on Thursday 02/21 AM 1992/06/09. he attended to Habibia high school. for studding knowledge. when war start in Afghanistan he went to Pakistan with his family. he studied computer programs and English language at kout institute in Pakistan. also he attended to TEAKWONDO club…

Subscribe 0
160