Computer Memory

Posted on at


Computer Memory:


 تعریف: هروسيله که توانائي ثبت اطلاعات را داشته باشد بنام حافظه يا Memory ياد ميشود . اطلاعات هميشه در حافظه ها ثبت و از آنجا به واحد کنترول يا CPU مي رود .در کمپیوتر همیشه دو نوع حافظه وجود دارد که یکی آن حافظه اولیه بوده که اطلاعات را بطور موقت تا زمانیکه جریان برق در سیستم وجود دارد در خود نگهمیدارد. دوم حافظه دایمی یا Permanent اســت که اطلاعات را بطور همیشگی در خود نگهمیدارد.


 


Partition and File Systems on Hard Disk


 چرا Hard Disk به پارتیشن ضرورت دارد؟


v   بخاطر تقسیم نمودن سطوح Hard Disk به بخشهای مختلف تا بتوانیم که از چندین سیستم عامل در عین زمان استفاده نمایم.


v   زمانیکه یک Disk به بخشهای مختلف تقسیم شد هر بخش آن بنام Drive یاد میشود.


v   ِDrive ها کاملا مســــتقل از هم بوده و هر گونه ارتباط آنها با Drive های دیگر در هنگام کار قطع میباشد.


این پروسه برای Security هرچه بیشتر در Hard Disk ها مدنظر گرفته شده است.


v   در هر Partition میتوانیم سیستم فایلهای مختلف را بکار بریم


v   اینکه یک فضای خالی یک Drive را تا کدام اندازه انتخاب میکنیم مربوط به خودماست ولی قانونی درایف C:\ از 12MB – 9MB زیاد باشد کمتر نباشد.ساختمان هاردديسک


همانطوريکه از نامش پيداست ا زدويا بيشتر حلقه هاي فلزي ساخته شده است که در داخل آن قرار دارد .


اجزاي داخلي و اصلي يک هاردديسک عبارت اند از چند حد Read ، Write و Head Motor و سرکت کنترولر ميباشد که از اجزاي اليکترونيکي تشکيل شده است . يک هاردديسک از دونوع Bus براي فعاليت خود استفاده مينمايد که عبارت اند از :


1- Power Bus که براي فعال نمودن هاردديسک از بخش Power Supply آمده است .  

2- Data Bus که از هاردديسک به Mother Board  (Main Board) ,وصل شده است.هاردديسک براي ثبت اطلاعات و Install نمودن پروگرام ها ميباشد که اولين هاردديسک در سال 1984 ميلادي در کمپيوتر هاي AT (Advance Technology) به کمک کمپني IBM باظرفيت 5-10 Mb ساخته شده است . Hard Disk متشکل از ذرات مقناطیسی بنام Geometry که در آن Data ذخیره میگردد تشکیل شده وHard Disk  قبل از Format نمودن بشکل سطح هموار و يک قطعه ميباشد که بعداً به Trackها یا دایروی و Sector ها تقسيم ميشوند .
 
About the author

160