Browse all hekmatullah's Blog Posts

انگیزه

hekmatullah

اینکه انسانها را حس های زیاد است، یعنی حسی را که چیگونه یک کسی باشد، چیگ…

by hekmatullah

read more

وقت

hekmatullah

استفاده از وقت یک امر حتمی و ضروری ای است که هر یکی باید از آن پیروی نمود…

by hekmatullah

read more

اهداف

hekmatullah

زندگی که یکی از محتوای پر از اهداف است سرا سر امید ها، ارمان ها، افسوس ها…

by hekmatullah

read more