Browse all hekmatullah's Blog Posts

انسانیت

hekmatullah

انسانیت و یا عادت یک انسان نیک را داشتن یکی از الفاظ است که هر یکی به انس…

by hekmatullah

read more

غیبت

hekmatullah

غیبت و دو رویی یکی از صفات شیطانان بوده که به جز از اینکه کدورت را در دل م…

by hekmatullah

read more

علم

hekmatullah

علم به معنای دانستن، دانش و همچنان آموختن و آموزیدن است. اما در انگلیسی …

by hekmatullah

read more

عیدین

hekmatullah

عیدین که یکی از مراسم و روزهای است که خداوند متعال وپیغامبر خداوندحضرت …

by hekmatullah

read more

کودک

hekmatullah

طفلک طفلک طفلک! تو که نهال بدون استخوان هستی تو که خنده ها ولبخند های وال…

by hekmatullah

read more

عقل چیست ؟

hekmatullah

عقل که حاوی از مدار های تکلیف ، ، حاکم و فارق بین حق و باطل است و ثواب و عق…

by hekmatullah

read more