هنر

Posted on at


هنرعبارت ازبیانگرچیزهای تخیلی است که یک هنر مند فعال که می توانددرذهن خودمجسم کرده وآنراروی پرده یاروی کاغذمی آورد.


 



دیگران راازآن باخبریامطلعمی سازد آن صحنه های خوشی یا متاثرکننده راباهنر


یک هنرمندخوب بایدهمیشه نابسامانی های جامعه خویش رابا هنرکه داردواضع ساخته خوبی های آن وضررهای آنرا مثلآیک هنرمند ساحه یک جنگل راکه بآن سرسبزی وطراوت وخوبی صفای آن در محیط وزیبایی منطقه چقدر دل نشین است ترسیم می نماید.تمام خصوصیات آن که به رای جامعه منطقه مفیداست.


بیانگرتمام مزایای که ارجنگل نفع میبرندترسیم می نماید.


درپهلوی آن می تواندضرر آنراکه چقدربرای محیط ومنطقه زیان آوراست.


ذریعه هنر خویش برای همه گان واضع می سازدجنگل سرسبزکه بودفعلآبه یک زمین خشک بدون سرسبزی که عاری از اشجاربوده.که باعث آلوده گی منطقه میگردد.این است مردم راازفایده ونقص جنگل با خبرساخته که درآینده از قطع درختان جلوگیری بعمل آید


.


خویش بازگومینماید .   



About the author

marie444aniri

ماری امیری صنف ییازدهم مکتب محجوبه هروی علاقمند به باسکتبال هستم
انسان باید همه وقت سعی و تلاش از خود بخرج داده تا بهدف خودبرسد.

Subscribe 85
160