معلومات اجتماعی اقتصادی ژاپن

Posted on at


شرایط توسعۀ سرمایه داری در ژاپن:  با آنکه از برتری فرد در غرب طی قرون وسطی به نفع قدرت کلیسا و قدرت سیاسی کاسته می شود، اما یک رشته نوآوریهای فنی موجب بروز تغییراتی عمیق در اقتصاد قرون وسطایی می شود.


اختراعاتی نظیر گاوآهن، نعل، زین، ویراق،و بخصوص آیش سه سالۀ زمین به رشد سریع تولیدات کشورزی کمک می کنند. در نتیجه، انقلاب کشاورزی موجب تحریک رشد جمعیت و افزایش شهر نشینی می شود.برای نخستین بار، انسان بیش از میزان مصرف خود تولید می کند و کالاهای کشاورزی مازاد به بازای سرازیر می شوند.این آغاز سرمایه داری غرب است. با توسعۀ صنایع دستی و تجارت، تقسیم کار در سطح اجتماعی ادامه می یابد. رنسانس به شکوفایی فرد گرایی، خرد گرایی،و انسانگرایی جهش تازه ای می بخشد. رفورم و مفاهیم اخلاقی مختص به آن موجب توسعۀ پایه های سرمایه داری می شود.رشد بیش از پیش انقلاب صنعتی، ترکیب و نقطۀ اوج تکامل کلیۀ عناصر فوق را که مختص تمدن غرب است، نشان می دهد.     برخلاف غرب، ژاپنیها تا همین اواخر هرگز نه توسعۀ همه جانبه و انبوه نوآوریهای تکنولوژیک را تجربه کرده بودند، و نه محیطی ایدئو لوژیک و سیاسی  را که تسریع کنندۀ توسعۀ شیوۀ تولید سرمایه _ داری و انقلاب  صنعتی باشد.


طی دوران جهش سرمایه داری در اروپا، از قرن 16 تا اواسط قرن گذسته، ژاپن خود را در درون جزایرش محبوس کرده بود، و از ترس آنکه مبادا به زیان وحدت ملی تحت سلطۀ مذهبی و سیاسی قدرتهای غربی قرار بگیرد، تقریبأ هرگونه تماس با دنیای خارج را رد کرده بود. با اینهمه، صنعتی شدن ژاپن بی مقدمه صورت نپذیرفت.در ژاپن، حتی قبل از آنکه در سال 1854 درها به سوی غرب گشوده شود، پیش شرطهای کافی برای آغاز خیز صنعتی در زمانی که نیروی محرک لازم وارد آید، فراهم شده بود.About the author

160