تو نیستی، اما خیالت که است . . .

Posted on at


تو نیستی


نیستی، اما خیالت که است خیلی هم نفسگیر است گه گاهی


چه پر شکوه آمدی در زندگی ام و چه ساده رفتیحال من مانده ام و ساده گی ام


چه کنم با این  بی تو بودن


با این بی تو نفس کشیدن


نفس کشیدن و هر لحظه مردن


چقدر سنگین است و جانسوز این نفس ها،


 گاهی فکر کردی؟!


گاهی سر زدی به این ویرانه ام، به این بی کسی هایمقبل از بودنت و بعد از بودنت عجب فرقی دارد میدانی


با آمدنت مرا ویران کردی و با رفتنت آخرین گرد و غبار این ویرانه را بر باد دادی


باری بهر خدا هم به عقب نگاه نکردی


عزیزم! این همه بیدادگری از کجا کردی


کمی درنگ کن، تو با من چی ها کردی


تو بیرحمی؟! یا این بیرحمی بخت من است


این نامهربانی از نگاه تو است یا از سهو من است


با گام نهادن در گلشن مهجوری ام که فکری به من نکردی


با رفتن از کویر تنهائی ام باری به حال ام رحمی می کردیمن ماندم و این بی سرو سامانی


این ولگردی کوچه های غم و بی امانی


گاهی سرشارم از امیدی


امید نگاه دوباره ات


 گاهی لرزانم از ناامیدی


ناامیدی طعنه ات  اهورا غم مخور تو جسوری


باز بگذرد این مهجوری


این بی کسی این ناصبوری


این بی قصوری این پرعصیانی


این ناقراری این از خود فراری


این بی تکیه گاهی این بی پناهی 


اهورا غم مخور تو جسوری


باز بگذرد این مهجوری


حنا  " اهورا "About the author

henaahuraa

Henaa Ahuraa is 19 years old she is a student of law and political science in kabul university, she likes basketball listening to music n reading books.

Subscribe 0
160