زنده گي حيوانات در آب

Posted on at


زنده گي حيوانات در آبطوريكه ميدانيد زنده گي نمودند هر زيروح و جنبده اي چه در سطح زمين باشد و چه در زير زمين و يا هم در هوا و يا در سطوح ابحار و با هم در عمق آبها و يا هم در جهيل ها و لجنزار ها باشد همه اي مخلوقات حق زنده گي كردن را دارا ميباشند .


بايد گفت كه خداوند متعال هم جنبده اي را با نوه اي آفريده است و هر كدام از اين زنده جان ها با طريقه مخصوص و شيوه هاي مختلف زنده گي نموده و حيات خود را سهپري مي نمايند


.


همانطوريكه در خشكه و روي زمين و در جنگلات و يا هم در ميان انسان ها همواره حيوانات در تكاپو و تلاش براي ادامه حيات كوشيش مينمايند و مصيبت ها و از خطرات دريدن حيوانات درنده و بزرگتر خود و بقاي نسل خود را محافظت نموده تا اينكه جاوگيري براي از بين رفتن نسل شان باشد سعي و تلاش مي نمايند


.


بلي بيايد نظري عميق به خلقت ستوده و منظم و بي عيب و نقص خداوند سبحان بي اندازيم در مي يابييم كه در زير آب و در و لابلاي سخره ها و در بين انواع واقسام گياه ها و حتي كوه ها و تپه هاي آتشفشاني كه در زير خروار ها و هزاران تن آب حيوانات با رنگ هاي مختلف با جسامت هاي و شكل هاي گوناگون از علف خوار گرفته تا سمي و زهري گوشت خوار با قدرت هاي متفاوت كه هر كدام از آنها داراي قدرت هاي منحصر به فرد خود را دارا بوده است و هر كدام از اين زنده جان ها به گونه اي خاص خود به تغذيه مي پردازند


.      


تا اينكه براي ادامه حيات و حفط نسل و بقاي هم نوعان خود كو شيش مي نمايند .و هر كدام از اينها در گوشه اي در زير آب به طور منظم به زنده گي روز مره خود ادامه داده اند .


بعضي در بستر ابحار در زير شن و ريگ هاي نرم و بعضي ديگر در روي سخره ها و بعضي در لابلاي گياه ها و بعضي ديگر در وسط مرجان هاي زيبا و دلفريب كه خود زنده جان بوده و به خاطر تغذيه از حيوانات كوچكتر و حيوانات ديگر سمي خطرناكي كه از خود خارج نموده تغذيه نموده تا اينكه بقاي نسل شان حفظ گردد . زنده گي مي نمايند و بعضي ديگر در سطح آب زنده گي نموده و بعضي ديگر هم كه زو حياتين هستند


          .


اگر از هر كدام از آنها و طرز تغذيه و خلاصه راجع به خلقت هر كدام از آنها صحبت نمايم و به شرح و نوع زنده گي آنها به پردازيم صفحه ها پر خواهد شد فقط همينقدر مي نگاريم كه كه از هر نوع حيواني كه در روي زمين و هوا وجود داشته هم قسم و هم مانندي آن در بين آب وجود داشته ولي با تفاوت اينكه در خشكه توسط شش تنفس نموده و در زير آب توشط برانشي حيات خود را ادامه مي دهند .پايان


با تشکر


نویسنده :‌عمرزبیر حمیدیAbout the author

omar-zobair-hamidy

I AM OMAR ZOBAIR FROM HERAT, I'M THE 4TH YEAR STUDENT OF COMPUTER SCIENCE (BCS), AND BESIDE OF BEEING VICE-PRESIDENT OF A CONSTRUCTION COMPANY, I AM A BLOGER AT FILMANNEX

Subscribe 0
160