زنده گی در فضای امن حق هر انسان است

Posted on at


 


زنده گی در فضای امن حق هر انسان است و رسیدن به این حق نیازمند تلاش های نیروهای امنیتی به خصوص سربازان پولیس است.


پولیس با تلاش خود می تواند که فضای امن برای زنده گی هر فرد جامعه فراهم سازند و به آن ها این امکان را بدهد که برای داشتن یک زنده گی بهتر و آرام تلاش کنند و به آرزوهای خود برسند.میثم یکی از دانشجویان کابل، گزمه ها و فعالیت های خستگی ناپذیر پولیس را در ایجاد این فضای امن، بسیار مفید می داند.


زنده گی در فضای امن برای هر فرد زمینۀ سهم گیری در فعالیت های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی را می دهد. انتخابات یکی از مهم ترین فعالیت های سیاسی است که هر فرد مسؤول است تا به عنوان یک شهروند در آن سهم بگیرد.دموکراسی و حاکمیت مردم، یعنی قدرت در یک کشور به دست مردم باشد و این قدرت زمانی می تواند در دست مردم باشد که مردم آن را از طریق نماینده گان خود چه به عنوان رییس جمهور و چه به عنوان اعضای پارلمان نمایان سازند.


مهم ترین این انتخابات در افغانستان، انتخابات رییس جمهور است که در حقیقت رییس سه قوۀ دولت است.


برای حاکمیت واقعی مردم، نیاز به انتخاباتی شفاف است که واقعاً با آرای مردم رییس جمهور انتخاب شود.


هم چنان برگزاری انتخاباتی سالم یکی از نشانه های وجود دموکراسی در یک کشور است.شایان رحیمی از دانشجویان کابل، می گوید: "پولیس باید برای برگزاری انتخاباتی شفاف، تلاش کند. من امیدوارام که پولیس با تلاش خود انتخاباتی عاری از هرگونه تقلب، برگزار کند."


او گفت که با توجه به خروج نیروهای خارجی از کشور در سال ۲۰۱۴ یعنی در زمان برگزاری انتخابات، پولیس بیشتر از همیشه تلاش کند که به تنهایی بتواند امنیت انتخابات را تأمین کند که انتخاباتی سالم داشته باشیم.نبود امنیت در بعضی مناطق کشور سبب شده بود که گروهی از مردم از اشتراک در انتخابات گذشته محروم بمانند، اما برای داشتن یک انتخابات سالم و قانونی باید اکثریت مردم بتوانند در انتخابات اشتراک کنند و این زمینه با تلاش نیروهای امنیتی به خصوص پولیس فراهم می شود.بنابراین مردم از سربازان پولیس می خواهند که برای بهره مندی همه مردم از این حق شان تلاش کنند


 


 


نویسنده: خان آقا فیضی.About the author

160