خراب چشم

Posted on at 


گشتم خراب چشم خمارینت الغیاث


تخل است کامم از لب شیرینت الغیاث


باشد تنت لطیف ترا ز برگ گل ولی


ای شوخ دارم از دل سیگینت الغیاث


زحمی بکن که صید ضعیف است مرغ دل


گشته اسیر چنگل شاهینت الغیاث


هر شیوه ات جفاست در آتش البری


از شیوه ات فغان و زائینت الغیاث


مخفی بباغ حسن تو ای بیوفا مدام


دارد چو عندلیب ز گلچینت الغیاث
About the author

160