دوراه نواجوانی راازنظرنیازهای اجتماعی ومقایسه آن بادوره کودکی

Posted on at


نوجوان آیندنگراست اما کودک به زمان حال می اندیشد

یک کودک درزمان کودکی هیچ چیزرانمی داندوبه فکربازی خوداست وهرچیزراازطریق مشا هده ورفتاری والدین کارهای گوری مدرسه وسایل ارتباطه جمعی نمی فهمد اما یک نواجوان تمام این چیزهارامی فهمدوازمرحله کودکی به مرحل نواجوانی رسیده ا  ست

وبه مشا هدهد خوداست وفکرمی کند چه کارهای انجام دهندکه آیندی خوب داشته باشد اما یک کودک فقط روزی خودراتیرمی کند وهنوزبه آیندفکر نمی کندویک کودک نمی تواند کارهای سخت راانجام دهدوفقط بعظی ازکارهای ساده راانجام داده می تواند ویک نواجوان میخواهد مستقل باشد اما کودک وابسته به دیگران است یک نواجوان میتواند بدون خا نوادزندگی کندولی یک کودک نمی تواند بدون خانواد زندگی کند نواجوان همیشه احساس مسولیت می کند ومسولیت پذیراست اما کودک احساس مسولیت ندارد

                                                                                 

 
                                                     About the author

160