آفتاب می ریزد

Posted on atز جور پر شکنت مشک ناب می ریزد


زچشم مست تو داسم شراب میریزد


عرق بروی تو باشد چو شبنم سحری


که قطره قطره بروی گلاب می ریزد


مکن تو نسبت رویش بما هتاب ایدل


زهر کرشمه او آفتاب می ریزدشکسته قدر در و آبروی گوهر ریخت


تکلمی که از آن لعل ناب میریزد


زهوش رفت چو خط تو دید ز آن سبب است


که باغبان برخ سبزه آن می ریزد


دلم بر آتش هجر تو خود کباب بود


رقیب باز نمک بر کباب می ریزد


تو مخفیا مرو از ره ز لطف او که گهی


ز یک تبسم رو صد حساب میریزد.
About the author

160