حادثه روز

Posted on at


سپاس پروردگارم را که این فرصت را برایم عنایت فرمود تا چند سطر در مورد حادثه روز که جز خداوند هیچ کس :دیگر نمیداند بنویسم


در یک روز بسیار اتفاقات عجیب وغیر قابل تصور دور از فکر انسان که جز خداوند کسی دیگر نمیداند به وقوع میپیوندد حتی دریک دقیقه در نزد انسانها بسیار کم است٬ حادثات خوب و بد رخ میدهد. که از جمله آنها یک که حادثه وحشتناک و خطرناک امروز تاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۲ به وقوع پیوست طوفان بود٬ که براثر آن بسیاری از خانه ها ویران شد.بسیاری از مردم بی سرپناه ماندند واین قسم حادثات زمانی رخ میدهد که درآن کشور بی حجابیقمارسود, زنأ و... زیاد باشد.


یک حادثه دیگر که ازجمله حادثات تاریخی محسوب میگردد تبدیل نظام شاهی مشروطه به ریاست جمهوری که توسط سلطان سردار محمد داود خان براثر یک کودتا سفید یعنی بدون خونریزی به وقوع پیوست واولین رئیس جمهور افغانستان خود محمد داود خان بود.لیدا رحمانی


:برای خواندن مقاله های قبلی من میتوانید پیوند زیر را دنبال نماید


http://www.filmannex.com/MalakeJalaliSchool About the author

MalakeJalaliSchool

Malake Jalali is located on Godam Street in front of the big Masque of Herat, Afghanistan. It has 3270 Students, 101 teachers and 2 buildings.

Subscribe 0
160