!......برای مردم زنده گی نکنید

Posted on at


خداوند متعال انسانها را طوری خلق کرده است تا زنده گی شانرا با یکدیگرسپری کنند و به زنده گی خود رنگ اجتماعی شدن را بدهند.طوریکه میدانیم هر چیزی از خود حدی دارد.اما در عصر امروزی انسانها از مفهوم اجتماعی شدن سو استفاده میکنند و زنده گی خود را به میل مردم سپری میکنند.بطور مثال بعضی رسومی که در جامعه ما رواج دارد نیز از روی حسودی با دیگر مردم ایجاد شده است.مراسم ازدواج از جمله مراسمی است که بسیار جنجال دارد. و مردم انرا یک کار خیر میگویند و به این معتقدند که هر چه زود تر این مراسم برگذار و ختم شود . در اصل علت ان اینست که چون ازدواج یک عمل شر است .ایا چه قسم؟ زیرا مردم به خویش و اقوام خود رابطه حسودی را در پیش گرفته اند و ممکن است فجایع زیادی را در بر داشته باشد .امروزه هر کاری را که مردم انجام میدهند بخاطر رضا و دل ترکاندن مردم است.در واقع اشخاصی که زنده گی خود را برای مردم سپری میکنند انها جز ریا دیگر هیچ کاری را انجام نمیدهند.اشخاصی هستند که لباس شانرا ، محل سکونت شانرا،وظیفه شانرا و حتی غذا خوردن و تفریح کردن شان به میل مردم است و میترستند تا نشاید مردم برای انها بد بگوید.داستانی که میان مردم درین مورد بسیار مشهور است میخواهم بگویم:یک مادر پدر همرای پسر شان میخواستند بروند بیرون . خری داشتند انرا نیز با خود بردندو و هر سه بالای ان خر سوار شدند و به راه خود ادامه دادند مردم نزد خود گفتند گه چه ادمهایی ظالمی هستند سه نفر بالای ان خری به این ضعیفی سوار شده اند بعد از ان مرد از خر پایین شد و خانم و پسرش سوار بودن مردم گفتند که عجب رئیس خانواده یی است است که خر دارد اما پیاده میرود .بعد از ان مرد بالای خر سوار شد و خانم وپسرش را پیاده کرد .در راه گروهی از مردم به انها گفتند که عجب مرد بی احساسی است که زن و پسرش را پیاده و خودش سواره میرود.بعد خودش نیز پیاده شد و هرسه پیاده به راه خود ادامه دادند. در نیم راه گروهی از مردم گفتند که چه ادمهای نادانی اند خر دارند اما هر سه پیاده میروند.حالاشما بگویید که این سه نفر چیکار کنند ؟اگر اینطور باشد که ما کار های زنده گی خود را برای خوشی و رضایت مردم بگذرانیم هیچ وقت به مقصد و هدف خود نخواهیم رسید. در حقیقت مسئول این همه رفتار ی که مردم با ما انجام میدهند خود ما هستیم این نتیجه اعمال خود ما در جامعه است که باعث شده زنده گی ما از تسلط ما خارج شده و تحت سیطره دیگران قرار میگیرد.!.......زنده گی امیدی است برای اینده نو و اندیشه نوAbout the author

neloofar

NAME :Nilofar
L/N :Zaka
COUNTRY :Afghanistan
CITY :herat
BORN DATE :1997/12/27
BORN PLACE :HERAT
AGE:17
student at:tajrabawi
CLASS:11Subscribe 0
160