زن راز زنده گی مرد

Posted on at


 زن راز زنده گی مرد از چیق ها ولادت تا به آهها و ناله ها جانکندن است طوریکه درایام طفولیت قلب مادر از رحمت برای طفلش میتپد و مادر طفلش را درعنایت و حفاظت عاطفه خویش میپیچاند و اورا درآغوشش میگیرد وشب ها را برایش صبح میکند رنجها وتکالیف را از روی عاطفه ومهربانی بر طفلش متحمل میشود تا باشد او را به بهترین وجه آموزش دهد وازهمین رو زن نخستین مربی در زنده گی هر طفل میباشد.ودرمرحله نوجوانی بادیگر زن که عبارت از مادرمیباشد بهترین مشاور ومؤنس قرار میگرد  و همیشه با مشوره های نیک ومملو از تجربه های تلخ وشیرین زنده گی به پسر جوانش اعتماد به نفس میدهد و او را به قدرت های  پنهان در وجودش متوجه میسازد.


   مشهوراست که گفته میشود درعقب هرمرد موفق یک زن موفق قراردارد و مرد نمیتواند مرد موفق باشد تازمانیکه درکنارش زن نباشد که  در وجود وی روح شجاعت وهمت را زنده نگهدارد. ودرقلبش کبریا و مسئولیت پزیری را غرس کند وتا وسیله ترغیت وی شود دراحساس مسئولیت ودرک ارزش و قیمت خانوادهیکه خداوند بر وی ارزانی کرده است


ازجانب دیگرمرد سالخوده که در آخرین روزهای زنده گی اش قرارمیگیرد مهربانی عاطفه وایثار را که از قلب درخترجوان خویش بدست میاورد ازهیچ مرجع دیگری بدست آورده نمیتواند کسیکه دستهایش را برایش میدهد تا عصا پیری اش باشد وبروی تکیه کند. کسیکه درکنار بسترمریضی اش شبها را سهرمیکند تا نفس هایش را بشنود وبسیار حریص میباشد تا از حرکات دستها وچشم هایش غرض وحاجتش را درک کند و زمانیکه وفات میکند همیشه دست به دعا ازبارگاه خداوند مغفرت ورحمت را برایش استدعی میکند.


نویسنده: نصیراحمد "هاتف"160