اردوی ملی مایه افختار ملت ما

Posted on at


برادرن وخواهران عزیزوقهرمان ارودی ملی ،پولیس ملی،وامنیت ملی ،از شما سپاس گزارم  ومتشکرم تامین امنیت انتخابات صد ها در بسته را باز وهزارن دل آشفته را شاد کردین آن گاه که کاسه صبر مردم ما به سر آمدوسکوت مرگ باروغم آلودچون ابر های تیره پاره پاره شد وفریاد هادر گلو ها خفه شده را به جوش وخروش در آورید .همه فریاد هم دلی وحدت ودرد مشترک خود را با همت والا شما با د ادن رای خویش به صندوق های رای گیرفریاد زدندوشکوفه های پژمرده را شاد وخرم بر قله ها ،صحرا ها ،شهر ها،وقریه های مهین عزیز در تلالو خورشید جان بازی های شما می بینم .برادر سربازم سلام برتو ویارانت باد .عزت وشخصیت پا مال شدی هم وطن های راکه درزیر پاشن  چکمه های بی گانه پرستان ،قارت گرا ن فساد پیشگان ،وباند های مافیای مواد مخدره ،پامال شده بود دو باره  به همت شما به هم وطنان برادران وخواهران گیچ ومایوس از داشتن  آرزو ها وامید ها به آینده خودرا بر باد رفته وفراموش شده در گذر زمان می دیدم شما بودیدکه با احساس مسولیت وانجام وظیفه وسر بلندی به درگاه خداوند معتال از عزت  نوامسن ملی مردم تان با نثار جان شیرین وروح بلندوقامت رسادر مقابل بی وطنان ،تهدید گران  امنیت وآرامش مردم وملت خویش دفاع کردید وچشم های نابینا همسایه های کورصفت ودلسرد شدن گان اروپایی وامریکای وملت های همکار ودوستان روزگاران سیاه بختی هاوناکام های ما با استقامت ومردانگی وجان نثاری شما همه را رد تفکر واندیشه فرو بروید .ودو باره احساس اعتماد وباور را در مردم جهان برای استحکام بیناد های ااساسی وتداوم یاری مان در پشترفت وارتقا حیرت زده کردید ودل های سرد شده شان را به گرمی وطپش در آوردید ومردم خود رادر چشم و دیده گاه ملت ها عزت وافتخاربخشیید وپرده های سیاه ی ترس وجبونی وخاموشی وسکوت رااز سقف آسمان کشور وفضای هرخانواده هم مهین هایت برداشتی دیگر افسانی شکست نا پذیری اهر یمنان ودر صفتنان  بی وطن را در مقابل پایمردی وایمان داری تان به زباله دان تاریخ سپردید وپرچم خم شده سرزمین ات رابر بازو های استوار وقله ی سنیه آهنی ات در اهتزاز درآوردی آن گاه که شک وتر دیدهای ترس آوراز دل مردم بیرون رفت اعتماد واعتقادی که شما سربازان شجاع افغان دوباره به مردم تان برگردنید ودفاع افتخار آمیز ازتمامی ات کشور تان نمودین اکنون غرور وسربلندی را در قامت ودیده های  ملت ومردم مشاهده می شود سرباز دلیر تو ویارانت مایه افتخار وسربلندی مردم سر زمین ات وسپاس دار خون شهیدان به خاک خفته ای وطن ان هستی  ثبت لحظ های تاریخ اشدین  جان نثاری ومردانگی تان  از باره گاه الهی التجادارم تن تان سالم سرتان بلند وقامت تان رسادر تاریخ کشور عزیزمان سال های سال ماند گار بمانید . .


 درود بر شما         


                   160