په تول تللی خبری

Posted on at


 


متلونه هغه په تول درنی اوپښی خبری دي چی دویونکی له خوا دخبرودلنډيز لپاره استعمالیږي خو مفهوم یی ډیر لوړ وي


متلونه چی په هره ژبه کی خورا ډیر زیات دي او هر متل خپل ځان ته د ویلو یا استعمال ځای لري .پښتو ژبه هم له هغه ژبو څخه ده چی په پراخه اندازه متلونه پکی موجود دي چی پښتو ژبه یی نوره هم غني کړې ده


په پښتو ژبه کی هر متل ځانله ځای لري یعنی په خپل ځانګړي وخت کی استعمالیږي او په اوریدونکی باندی خپل تاثیر لري هغه تاثیر چی شاید عادی خبری یی ونلري .


ځينی مشهور متلونه چی په پښتوکی زیات استعمالیږي په لاندی ډول سره دي


۱-خپله ژبه هم کلا ده هم بلادغه متل څخه په پښتو ژبه کی هغه وخت ډيره زیاته استفاده کیږي کله چی یو څوک له خپلی ژبی سره پام نه کوياو خپله ژبه په داسی ډول وکاروي چی بیرته شخص ته تری ضررورسیږی همدارنګه که پدی متل کی پروت مفهوم ته وکتل شي نو دمفهوم ارزښت یی له تورو څخه ډير زیات دی


دتل لپاره باید ژبه په نیکو خبرو سره وکارول شي ځکه همداژبه ده چی په ټولنه کی دیو انسان عزت لوړوي اوټیټوي یی که چیری مونږ همیشه له خلکو سره په نرمۍ سره خبری وکوو نوبی له شکه چی ډير زیات دوستان به مو پیداکړي وي خو که مونږ چیری خپله ژبه په بی فکرسره وکاروو او دخپلو خبرو خیال ونه ساتو نو بی له شکه چی ټول دوستان مو له لاسه ورکړي وي چی داوخت کی مونږته خپله ژبه بلا ګرځي


۲-ژرنده که دپلار ده هم په وارده


دامتل هم دهغو خلکو لپاره استعمالیږي چی همیش غواړي هردنورو کسانو نوبت ونیسي


۳-دیوه لاس څخه ټک نه خیژي


۴- په یوه ګل نه پسرلی کیږيپورتني دواړه متلونه تقریبا یوه معنی ورکوي یعنی دواړه دوحدت او همپالنی  لپاره استعمالیږي یو کس په یواځي ډول نشي کولای چی ډلییز کار سرته ورسوي همدارنګه په کومه اندازه چی یوه ډله خلک کار سرته رسوي یو کس په یواځي ځان دداسی کارونو له سرته رسولو څخه عاجزدیAbout the author

abdulrahman10

Abdulrahman alkozai, Writer at filmannex,Graduated from Afghanistan Technical and Vocational Institute (ATVI)in 2013 and student of journalism faculty of kabul university.

Subscribe 0
160