یکی از راه های در مان نگرانی وتحصیل آرامش،کار مثبت

Posted on at


 

یکی از راه های که در رفع آشوفتگی خاطر واظطراب درونی موثر است،پرداختن به کارهائی مثبت ومفید است.با کار وتلاش ،فرصت خیال پردازی وفرورفتن در دام اوهام از انسان سلب می شود ودر پرتو آن،ذهن هر چند به طور موقت ،رهائی می یابد.

پاستور دانشمند معروف می گوید:بهداشت روانی انسان در لابر اتوار وکتاب خانه است.مقصود اش این است که بهداشت روانی انسان به کار بستگی وانسان بیکارخود به خود بیمار می شوند ،بلکه می گویم اختصاس به لابر اتواروکتاب خانه نداره وکلیه کار هائی که می تواند انسان را عمیقآ جذب کند وفکر را بسازد خوب هستند

.

از ولتر نقل شده است که می گفت هر وقت احساس می کنم که دردورنج بیماری می خواهد مرااز پای در آورد به کار پناه می برم کاربهترین در مان درد های درونی من است.

پاسکال گفته است :مصدر کلیه مفاسد اخلاقی وفکری بیکاری است،هر کشوریکه بخواهد این عیب بزرگ اجتماعی را رفع کند،باید مردم را به کار وادارد تا آن آرامش عمیق روحی که عده معدودی از آن آگا هند در عرصه وجود افراد بر قرار شود.

وسقراط گفته است:کار سرمایه سعادت ونیک بختی است

.

به کار اندر آی این چی پژمردگی است

که پایان بیکاری افسردگی است

یکی از دانشمندان خارجی همسر عزیز ش را هنگامی مشاهده کرد که آتش گرفته است هر چی برای خا موش کردن آتش کوشش کرد به جای نرسید وهمسر اش جان سپرد،او تا مدتی از یاد آوری دلخراش همسرش ناراحت بود طوری که سلامت خود را از دست داد،اما اومجبور بود برای سه بچه قد ونیم قدش هم پدری کند وهم مادری .

 

همه ئی روان شناسان می گویند کار وسرگرمی بهترین داروئی است که تا کنون برای بیماران اعصاب شناخته شده است . تنسیون که با مرگ دوست عزیز اش دچار ناراحتی اعصاب شده بود می گوید:

من باید خود را درکار فراموش کنم وگر نه کمرم زیر بار یاس ونا امیدی د هم خواهد شکست.

 

نویسنده:سید علی اصغر یعقوب زاده

 160