بخش اول عیدسعید فطر

Posted on at


هرملت مطابق به عقیده خود بعضی از روزهای خاص دارد.در کشورعزیز ما افغانستان تمام مسلمانان در هر سال دو مناسبت خوشی دارند که به آنها عید گفته میشود.عید به معنای خوشی و خوشبختی میباشد که عید اول عید سعید فطر و عید دوم عید سعیدقربان است.     عید سعید فطر:عید سعید فطر بعداز تیر شدن ماه مبارک رمضان در اولین روز ماه شوال برگزار میشود. با فرا رسیدن عیدسعید فطر همه مردم شادی و خوشی میکنند و چند روزپیش ازآن برای تجلیل عید سعید فطر آماده گی میگیرند و لباس های نو برای خود،فرزندان و اعضای فامیل درست میکنند.و شیرینی ،میوه های خشک و تر تهیه میکنند و دسترخوان میچنند تا مهمانانی که می آیند صرف کنند. خانواده هایی که پسران شان نامزدشده باشند در روز های عید و یا چند روز قبل برایش خوانچه یی عیدانه می فرستند.مردم مسلمان کشورما پیش ازادای نمازعید،صدقه فطریا سرسایه روزه خودرابرای فقرا وافرادنادارمحل ومناطق شان ادامی کنند،که نشانه هم یاری انسانی بوده،تا در روزهای عید کمک اقتصادی برای مساکین باشد.بعدازادای سرمایه مردم به مساجدجامع وعیدگاه هامیروند ونمازعیدرا با جماعت میخوانند و بعد از ادای نماز با هم بغل کشی و عید مبارکی میکنند. وبعد ازآن در روز اول،دوم و سوم عید مردم ما به خانه های دوستان و خویشاوندان خود میروند و عید را به یکدیگر مبارک میگویند.که این روش پسندیدۀ آنها در تحکیم هرچه بیشتر روابط اجتماعی و رفع کدورت ها بسیار مفید و مؤثر است.About the author

160