ارزش وقت در زنده گی

Posted on at


وقت یک گوهر بسیار با ارزش در زنده گی تمام انسان ها است که باید قدر آنرا دانست واز آن در تمام امور زنده گی استفاده درست کنیم و هیچ وقت ،وقت خود را بیهوده حدر ندهیم چون وقت هم مانند عمر انسان بسیار با ارزش است چرا که دوباره بر نمی گردد و در آن وقت پشیمانی هم هیچ فایده ای ندارد پس انسان باید ارزش وقت را در زنده گی خود بداند تمام سعی و تلاش خود را بکند تا در زنده گی خود همیشه موفق و سر بلند باشدوقتی ما می توانیم بگوئیم که وقت برای ما با ارزش است که تمام کار ها خود را مطابق به وقت و زمان معین آن انجام دهیم و برای انجام تمام کار های بهترین راه این است که در زنده گی خود برای انجام تمام کار های خود یک تقسیم اوقات داشته باشیم تا که بتوانیم تمام کار های خود را تنظیم کنیم و در وقت معین آن را انجام دهیم .در این صورت است که تمام کار های انسان می تواند به درستی و در وقت معین آن انجام گردد.که این کار باعث می شود که که وقت انسان تلف نشود وباعث میشود که کار ما زودتر انجام شودوقت در زنده گی انسان ها ارزش و اهمیت حیاتی داشته و دو باره بر نمی گردد انجام کار ها در وقت آن باعث پیشرفت و ترقی انسان در زنده گی وی می شود اشخاص فهمیده و باسواد وقت خود را بسیار با ارزش دانسته و آن را ضایع نمی کنند و از آن در زنده گی خویش استفاده ای درست می کنند تا که همیشه در زنده گی خود موفق باشند چرا که ضایع کردن وقت به ضرر انسان تمام می شودوقت در زنده گی یک شاگرد موفق بسیار با ارزش است چون که یک شاگرد با استعداد هیچ وقت ،وقت خود را به خاطر کار های بیهوده حدر نمی دهد چون که او میفهمد که حدر دادن وقت برای وی بسیار ضرر می رساند وی کوشش میکند که هیچ وقت ،از وقت خویش در زنده گی خود بیجاه استفاده نکند چنین شاگردی همیشه در زنده گی خود و در درسهای خود همیشه موفق است و می تواند خود را به بلتد ترین جای که آرزویش را دارد برساند.اما شاگردی که نه به درس ارزش می دهد نه به وقت خویش در زنده گی خود چنین شاگردی هیچ وقت به موفقیت نخواهد رسید 


 About the author

160