صحت و ورزش

Posted on at


 

 

صحت و ورزش

 

طوريكه ميدانيد صحت و ورزش هر دو متكي و وابسته به يگديگر هستند .عموما اشخاص درزش كار داراي بدن تنومند وقوي و سالم مي باشند

و از طرف ديگر داراي اندام مناسب و زيباي نيز دارا بوده و هميشه وجود شان مملو از شور و نشاط فوق العاده اي را در بر دارد

و از طرف ديگر اشخاص ورزش كار داراي جلد شفاف و صاف و روشن بوده و

هميشه يك تبسم زيبا را با خود همراه دارند


ورزش تندرستي و شادابي را در بدن شخص بوجود مي اورد و از طرف ديگر اشخاصيكه ورزش نمي كنند هميشه داراي خلق وخوي زشت بوده و بدن خود را در تمامي وقت افسرده وكسل وضعيف و ناتوان احساس نموده و يا اينكه از درد مفاصل هميشه ناليده و يا در تمام اوقات رنجور و خشن هستند

بيايد از انواع و اقسام ورزش هاي كه در دسترس ما قرار دارند و يا به عباره اي ديكر هيچ دست مزدي نمي خواهند استفاده اي اعظيمي نمايم چون پياده روي و يادويدن و واليبال و يا بعضي از ورزش هاي كه از طريق تلويزيون تماشا مي كنيم بخاطري صحتمندي خويش در خانه هاي خويش انجام داده و تا حق وحقوق كه بدن ما بر بالاي ما دارد به نحوه اي احسن به جا بياوريم

ورزش حد وحدود ي ندارد از طرف ديگر ورزش پياده روي هيچ مخارج براي ما

ندارد

بايد به نكته اي قابل تذكر و خاصي اشاره نمايم اينكه اگر ما در زنده گي رزو مره خويش پلان دقيق و مشخصي را طرح ريزي كرده باشيم در بيست وچهار ساعت از اوقات خود را فقط نيم ويا يگ ساعت را به ورزش اختصاص بدهيم بسيار خوب است 

از يگ طرف از كار هاي روز مره خود عقب نمانده و از طرف ديگر يگ  ساعت

 

 

ز اوقات فراغت خويش را بيهوده سهپري ننموده و آينده اي بدن خود را به خاطر

 

ورزش طوريكه قبلا گفتيم مرز و حدي ندارد و همچنان سن وسال را نم شناسد يا واضح تر بگويم كه در هر سن و سالي يعني از دوران طفليت تا كهن سالي البته با شرايط و قوانين خواص خود اجرا مي گردد

به طور خلاصه بايد گفت كه عقل سليم در بدن سالم بوده اگر مريض مي شويد نزد

 160