باران نعمت الهی

Posted on at


باران یکی از بزرگترین و با ارزش ترین نعمت های خداوند میباشد که برای به پیش بردن زنده گی همه زنده جانها
با ارزش وقابل اهمیت میباشد باریدن باران باعث میگردد که آبها در زیر زمین ویخچال ها جمع شود به مرور زمان
به دریا ها میریزد ودر طول سال از آنها  برای آبیاری زمین ها،در فابریکه ها،نوشیدن،استفاده کردن در شست شوی
ودیگر امور مورد استفاده میگیرد باریدن باران به محض رسیدن به زمین زمین مرده زنده میگردد خاک تشنه
سیراب میگردد بذر گیاهان،درختان ودیگر سرسبزی را ببار میآورد.این باریدن باران باعث میگردد که انواع واقسام محصولات کشاورزی،جنگلی وباغی را تولید کند باران برعلاوه این
که برای برطرف کردن ضروریات استفاده میگردد وقتی باران از آسمان به زمین فرود میاید باعث از بین بردن آلوده گی
میگردد وباعث شستشوی گیاهان ودرختان نیز میگردد که این یکی از دیگر فواید بزرگ باران است این باران از طریق
سوراخهای کوچکی که بر روی برگ های گل است داخل برگ شده ظرافت های خاصی را به گیاهان میبخشد.باریدن باران برعلاوه فوایدی که دارد گاهی اوقات باعث صدمه زدن وتخریب شدن نباتات وزمین های زراعتی میگردد
باران وژاله که 8 شب جمعه  در ولایت هرات بارید باعث شد درختانی که درحال رشد بودند تا مثمرشوند همه آسیب دیده
وباعث از بین رفتن آنها شد که برای دهاقین یک ضرر بسیار بزرگ میباشد این باران وژاله با شدت نه تنها باعث تخریب رمین های زراعتی شده بلکه خطرات جانی را نیز درپی داشت.
About the author

160