زنده گی

Posted on at


زنده گی زنده گی زنده گی هرچی از زنده گی بگوییم باز هم کم است اگر تمام برگهای دنیا ورق بشوند و اگر تمام شاخه های دنیا قلم بشوند و من از زنده گی بنویسم باز هم کم است چون زنده گی هر لحظه اش پراز خم پیچهای است که خدای یگانه جهت امتحان برای ما بنده گان اعطا فرموده است .ما باید همیشه در مقابل مشکلات زندگی ودر مقابل دردهای آن و غم های آن و در مقابل دلشکستگی های زندهگی ایستاده گی و مقاومت کنیم و باید همیشه امید برای عشق شادی وخنده داشته با شیم عشق را برای خدا شادی را برای عزیزان و خنده را برروی دوست های خود کنیم.و در زنده گی باید کوشش کرد هیچ وقت شکست را قبول نکنیم و همیشه شکست ناپزیر باشیم تا باشد که مشکلات از ما بگریزد.انسان در زنده گی هر قسم که خودرا عیار کند زنده گی هم همان قسم به او خود را عیار میکند بطور مثال اگر در زنده گی شاد باشیم و همیشه بر روی هر غم و قصه زنده گی بخندیم و هیچ وقت شکست نخوریم خود به خود تما م غم و قصه زنده گی از ما دورمیشود و ما همان قسم که خود را با شادیها و لبخندها عادت دادیم به طور معجزه آسای در هر وقت در هر وقت و زمانی ودر هر جا ومکانی شاد و خرم سرفراز سر بلند میباشیم و تمام مردم هم مارا دوست خواهند داشت .و یا اگر ما همیشه اشک در چشمان مان جاری باشد و در مقابل دشواریهای زنده گی سر خم کرده و شکست را قبول کنیم این را باید قبول کنید که هیچ وقت روی شادی را هم نخواهید دید و تمام افراد جامعه هم از شما دوری خواهند کرد و هیچ کس با شما همدردی هم نخواهند کرد .


پس باید همیشه کوشش مان این باشد تا که بتوانیم خودمان با سعی و تلاش زنده گی خود را بسازیم و هیچ وقت دست نیاز به پیش کسی دراز نکیم . پس باید تلاش کرد که هر کس خودش راه خود را پیدا کند گام های مو فقیت را با قدم های خودش بگزارد .


زنده گی مثل آئینه است که تمام عملکردهای خودمان را برای ما انعکاس میدهد وقتی جلوی آئینه ایستاد میشوید و خود را در آئینه میبینید تمام عکس العمل های که شما در مقابل آئینه انجام میدهید دوباره پس به خودمان منعکس میشود پس زنده گی هم همین قسم است تمام عکس العمل های که ما انجام میدهیم پس به خودمان منعکس میسازد


.


از خداوند یگانه ولایزار خواستارم تا هیچ وقت ما بنده گان را به خودمان واگزار نکند و همیشه دست لطف و عنایت خود را بر سر ما بنده گان بکشد به امید موفقیت های هر چه بیشتر خودمان در زنده گی .    


صدیقه دوازدهم حAbout the author

160