آیا دستیابی به موفقیت ساده است؟

Posted on at


 

در زندگی ما کارهای زیادی هستند که بسیار ساده اما در موفقیت ما بسیار مهم هستند وما بسیار به راحتی از کنار آنها میگذریم وآنهارا در نظر نمی گیریم زیرا در زندگی روزمره خود غرق شده ایم،نقش خود را در زندگی از دست داده ایم ودر دریافتن تصویر زندگی خود ناکام مانده ایم در حالی که تصور میکنیم بهترین طراح زندگی هستیم،روزها ....ماه ها....سال ها از عمر ما میگذرد وما تازه در کهنسالی در میابیم که فقط از بخش نا چیزی در زندگی خود را تصاوب کرده ایم.

 

اغلباً افراد وارد عمل نمی شوند وقدرت تصمیم گیری رادر خود پرورش نمی دهند.آینده را نمی بینند وبرای دستیابی به آینده از این بهتر تلاش نمی کنند،حتی به آن فکر هم نمی کنندویا اگر فکر هم کنند تمام افکار منفی رادر ذهن خود می پرورانند مانند نمی توانم،نمی خواهم،وقت ندارم و..........

 

بسیاری از مردم قادر به تغیر دادن رفتارهای معمولی خود نیستند.اما توانایی این را دارند که از دیگر افراد کمک بگیرند،که متأسفانه این کار راهم انجام نمیدهند.

باید زندگی خود راتحت کنترول خود در آورده،و از اندک دانشی که آموخته ایم،بیشترین استفاده را داشته باشیم.

در معادله زندگی،آینده هیچ وقت با گذ شته برابرنیست؟

 

اگر در گذشته شکست خورده ایم هیچگاه نباید تصور کنیم که آینده هم همینطور خواهد بود.

آنچه در گذشته رخ داده است مهم نیست وبدان معنا نخواهد بود که حتماً آینده هم شاید همین اتفاقات خواهد بود.

نه!این طور نیست،میتوانیم با گرفتن تصامیم قاطع در جهت بهبود در سطح زندگی خود آمادگی بگیریم،خود را در مقابل مشکلات قوی سازیم.زمان را مدیریت کنیم و آینده را در بلندای موج موفقیت خلق کنیم.About the author

FatemaMaten

Fatema Maten was born in Herat, Afghanistan. she is studying in 11th class. Interested to social media and writing.

Subscribe 0
160