مدیریت تولید

Posted on at


مهارتهای گوناگون: یکی از ویژگیهای مدیریت کارکنان در بخشهای تولیدی، مهارتهای گوناگون است. تسهیل این امر درژاپن از آنجا ناشی می شود که مشاغل، در مجموع  کمتر تخصصی هستند.


منظور از توسعه مهارتهای گوناگون در ژاپن، رازگرداندن تمامی فایده و مفهوم عمیق کار یدی ضمن بهبود بارآوری از طریق حذف گسیختگی بین وظایف و ایجاد پیوستگی هماهنگتر بین عملیات مختلف است.


 ساخت داخلی ماشینهای مخصوص:یکی از اصول اساسی مؤسسات ژاپنی در زمینۀ تولید، ایجاد و ساخت ماشینهای مخصوص و تجهیزاتی برای رفع نیازهای خاص کارخانه هایشان  است.این امر بخصوص در صنایع تولیدی بزرگ، نظیر اتومبیل، لوازم الکتریکی یا الکترونیکی، لوازم عکاسی وغیره صادق است.


توسل به چنین اقدامی ، معلول نگرانی مستمر در مورد رویارویی با نوآوریهای تکنولوژیک، دگر گونیهای مکرر در برنامه ها، و بهبود مدام کیفیت و بارآوری است. تهیه و ساخت مواد مخصوص معمولا در درون یک بخش یا یک شعبه انجام می گیرد. 


غالبا، این بخشها یا شعبه ها مسئول تضمین سودآوری خود هستند. علت ایجاد این مسئولیت، افزایش آگاهی نسبت به هزینه تهیه و تولید کالا، یعنی نسبت به عنصری است که غالبا این بخشها به علت عدم برخورد مستقیم با رقابت از آن غافل می مانند.About the author

160