ای اشک ببار

Posted on at


در آن زمان که دستهای نیازمان رو به آسمان بلند بود به انتظار بارش رحمت و در آن زمانی که بر قلب تاریک بشر فروغی نمی تابید،این دستان پینه بسته هموطن بیدار بود که باتاریکی به نبرد برخواست.در آن زمان که اندیشه های جستوجوگر ما اوج پروازشان تنها سقف محقر خانه بود افرادی برخواستند که روح مقدسشان به جایی پر گشود کهاز پهنه آسمان و زمین گسترده تر است. پرستوهایی که فقط فکر پرواز بودند و لانه را از یاد برده بودند،آزاد مردانی که موج آرام چشمانشان تحمل دریای طوفانی را نداشت...


آری آنان برخواستند ومردانه با ستم جنگیدند،ودر نهایت آنگونه که آموخته بودند بال گشودند و به ابدیت پرواز کردند،اما انگار فراموش کردند هنر خویش را به ما بیاموزند.


اکنون هر گاه که آن خزان آخرین وداع را به یاد می اورم نمی توانم جلوی قطرات اشکم را که بر صفحهء کاغذی خیالم می بارد بگیرم.پس ای اشک ببار و آتش دل یتیمی را که در برابر یک لقمه نان به تماشا ایستاده است شعله ور کن شاید که این شعله آه یتیمان زمان رادر فرازآسمان به گوش جهانیان برساند.


ای اشک ببار به همدردی مادری غم دیده که بی صدا بر فراز آرزوهای بر باد رفته اش می گرید.


ای اشک ببار بر گونه های دختری که خورشید شادی درآسمان قلبش غروب کرده است.انیس رضایی


برای خواندن مطالب بانوان انکس هرات میتوانید پیوند زیر را دنبال نماید:


http://www.filmannex.com/herat-womensannexAbout the author

herat-womensannex

Herat Digital Citizen Fund is subpart ofDigital Citizen Fund based in NYC. Digital Citizen Fund.com is a blogging and film platform that empowers the women and children of Central Asia with a "pay for content" model where bloggers and filmmakers get paid based on their Buzz (performance) Score. Monthly payouts…

Subscribe 0
160